TIN VỀ BÃO SỐ 6 (CƠN BÃO MANGKHUT)

Đăng ngày: 04:11:22 17/09/2018

TIN VỀ BÃO SỐ 6 (CƠN BÃO MANGKHUT)

 

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

13 Thứ hai,17/09/2018 23.8 107.3 TD 46 km/giờ

 

 

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

 

Ghi chú hình ảnh:
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
  Vùng tâm bão có thể đi qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
*Đây là tin cuối cùng về bão số 6.

Tin khác