Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Đăng ngày: 22-02-2023 | Lượt xem: 2126
Sáng ngày 22/02/2023, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Lê Hồng Phong làm việc trực tuyến với Đài KTTV khu vực Tây Nguyên về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tham dự Hội nghị còn có các Vụ chức năng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Quản lý Mạng lưới KTTV; Quản lý Dự báo KTTV; Văn phòng Tổng cục. Các Trung tâm: Dự báo KTTV quốc gia; Thông tin và Dữ liệu KTTV, Trung tâm Quan trắc KTTV, các Đài KTTV tỉnh trực thuộc Đài KTTV khu vực Tây Nguyên cùng toàn thể lãnh đạo các phòng ban của Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên tham dự Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Hưng, Giám đốc Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên trình bày báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

Về công tác điều tra cơ bản: Duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định và có hiệu quả mạng lưới trạm KTTV và hệ thống tự động. Hoàn thành công tác kiểm tra kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên mạng lưới trạm KTTV trước 15/5/2023. Đảm bảo thực hiện đầy đủ sản phẩm đặt hàng khối trạm KTTV năm 2023. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ thuộc lĩnh vực điều tra cơ bản khí tượng thuỷ văn.

Về công tác thông tin và dữ liệu KTTV: Đảm bảo công tác thông tin liên lạc thường xuyên thông suốt, trong mọi tình huống. Xây dựng hệ thống an ninh mạng tại Đài khu vực, đảm bảo hệ thống máy tính của Đài phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, lưu trữ dữ liệu không bị tấn công, phá hoại từ bên ngoài. Đảm bảo thực hiện đầy đủ sản phẩm đặt hàng về Thông tin và Dữ liệu KTTV năm 2023.

Đài KTTV khu vực Tây Nguyên tham dự ở điểm cầu trực tuyến

Về công tác dự báo phục vụ KTTV: Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn, đảm bảo thực hiện đầy đủ các hạng mục dự báo, đúng quy trình kỹ thuật, đảm báo chất lượng phục vụ địa phương. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự báo theo các hạng mục đã được quy định. Tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ dự báo viên. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương, đặc biệt là Ban chỉ huy PCTT và TKCN trong công tác dự báo phục vụ địa phương. Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác cung cấp thông tin thiên tai, dự báo, cảnh báo của hệ thống trạm quan trắc phục vụ địa phương. Tổ chức nghiệm thu sản phẩm đặt hàng Dự báo KTTV: đảm bảo đủ khối lượng và chất lượng theo quy định.

Về công tác tổ chức cán bộ: Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài và các đơn vị trực thuộc theo cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ mới của Tổng cục KTTV. Hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác tinh giản biên chế theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP đảm bảo đúng đối tượng, yêu cầu.

Về chương trình, dự án, nhiệm vụ chuyên môn và nghiên cứu khoa học: Triển khai thực hiện 02 đề tài cấp bộ đảm bảo tiến độ, chất lượng. Phối hợp và tham gia một số công việc thuộc các Chương trình, DA, nhiệm vụ chuyên môn, sự nghiệp NCKH với các đơn vị chủ trì theo phân cấp của Tổng cục KTTV.

Sau khi nghe báo cáo triển khai kế hoạch công tác năm 2023, đại diện các Vụ chức năng, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, các đơn vị thuộc Tổng cục KTTV đã có những ý kiến tham luận đóng góp, chỉ đạo, xây dựng để hoàn thiện các báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong đánh giá rất cao tính chủ động của Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, mặc dù chưa có chương trình công tác của Tổng cục nhưng Đài đã chủ động đăng ký làm việc, báo cáo với lãnh đạo Tổng cục một số nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp trong thực hiện kế hoạch năm 2023. Trong báo cáo Đài KTTV khu vực Tây Nguyên gửi cơ bản những nhiệm vụ trọng tâm của Đài đã được liệt kê, cũng đã có một số giải pháp tương đối cụ thể, có tính chất định lượng, ít định tính để triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng cục trưởng đề nghị Đài phát huy tính kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm xây dựng và triển khai nhiệm vụ sau: Về công tác tổ chức cán bộ, chức năng nhiệm vụ, cần lưu ý tất cả các chức năng nhiệm vụ của Đài cũng như các chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, cơ quan tổ chức trực thuộc Đài. Về công tác kiện toàn cán bộ, Đài KTTV khu vực Tây Nguyên đang thiếu một số phòng chức năng, để phục vụ cho công tác bổ nhiệm, cần phải làm tốt công tác quy hoạch để khi có chức năng nhiệm vụ của Tổng cục được Bộ phê duyệt, lúc đó sẽ có những sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ sao cho đáp ứng được yêu cầu đề ra. Về công tác Kế hoạch -Tài chính, thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Vụ Kế hoạch Tài chính, tăng cường cũng như mở rộng công tác dịch vụ tuy nhiên cũng cần lưu ý đến vấn đề quản lý và thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý hoạt động dịch vụ mà Tổng cục trưởng ban hành. Trong năm 2023, Đài cần chủ động thường xuyên báo cáo cho Tổng cục để cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Về đặt hàng nghiệm thu, xây dựng quy chế nghiệm thu sản phẩm đặt hàng cấp cơ sở sao cho phù hợp với quy chế chung của Tổng cục, nghiên cứu các quy chế của Tổng cục hiện hành, xem có vấn đề gì bất cập, đề nghị sửa đổi. Về công tác khoa học quốc tế, Tổng cục đánh giá cao Đài KTTV khu vực Tây Nguyên đã xây dựng 02 đề tài cấp Bộ, đề nghị Vụ KHCN&HTQT hướng dẫn Đài về thủ tục. Sau khi đề tài được phê duyệt, xây dựng kế hoạch cụ thể phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong, Giám đốc Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, ông Lê Văn Hưng khẳng định sẽ cùng Đài và các Đài tỉnh cụ thể hóa thành các hành động cụ thể để triển khai công tác trong năm 2023 và những năm tiếp theo, nhằm đạt tới yêu cầu chất lượng, hiệu quả, khắc phục tồn tại hạn chế, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh cuộc họp

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: