LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Tổng cục trưởng: Trần Hồng Thái

Năm sinh: 1974

Dân tộc: Kinh

Quê Quán: Hà Tĩnh

Trình độ:

+ Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ

+ Chuyên môn: Khoa học trái đất và toán học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

Phó Tổng cục trưởng: Lê Hồng Phong

Năm sinh: 1963

Dân tộc: Kinh

Quê Quán: Ninh Bình

Trình độ:

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ

+ Chuyên môn: Quản lý tài nguyên môi trường,Tài chính kế toán

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

Phó Tổng cục trưởng: Hoàng Đức Cường

Năm sinh: 1966

Dân tộc: Kinh

Quê Quán: Hà Nội

Trình độ:

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ

+ Chuyên môn: Khí tượng, khí hậu học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

Phó Tổng cục trưởng: La Đức Dũng

Năm sinh: 1970

Dân tộc: Kinh

Quê Quán: Thanh Hóa

Trình độ:

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ

+ Chuyên môn: Quy hoạch quản lý tài nguyên nước

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

Phó Tổng cục trưởng: Đặng Thanh Mai

Năm sinh: 1973

Dân tộc: Kinh

Quê Quán: Ninh Bình

Trình độ:

+ Học hàm, học vị: Tiến sỹ

+ Chuyên môn: Thủy văn học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp