Chỉ đạo điều hành

Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm việc với Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020 (24/03/2020)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Hoạt đồng Đoàn thanh niên Tổng cục KTTV (26/03/2020)

Phóng sự ảnh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Người được Hồ Chủ tịch nể trọng vì học vấn (19/09/2019)