Sách điện tử: Climatology (Khí hậu học)

Sách điện tử: Climatology (Khí hậu học)./ Robert V. Rohli và Anthony J. Vega: gồm 418 Trang ·_ 2018 ·_ 5,39 MB ._ Tiếng Anh.

Ngày đăng: 14/10/2021

Sách điện tử: Encyclopedia of world climatology ( Bách khoa toàn thư về khí hậu thế giới)

Sách điện tử: Encyclopedia of world climatology ( Bách khoa toàn thư về khí hậu thế giới) gồm 874 Trang ._ 2005 ._ 12,92 MB ._ Tiếng Anh.

Ngày đăng: 15/04/2020

Sách điện tử: Completing the Forecast (Hoàn thành dự báo)

Sách điện tử: Completing the Forecast (Hoàn thành dự báo) gồm 125 trang._ 2006._6,73 MB._ tài liệu phiên bản Tiếng Anh.

Ngày đăng: 15/04/2020

Sách điện tử: Tropical Climatology, Meteorology and Hydrology (Khí hậu nhiệt đới, Khí tượng và Thủy văn)

Sách điện tử: Tropical Climatology, Meteorology and Hydrology (Khí hậu nhiệt đới, Khí tượng và Thủy văn) gồm 363 Trang._ 2017._ 24,39 MB ·_tài liệu phiên bản Tiếng Anh.

Ngày đăng: 15/04/2020

Sách điện tử: Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (Những tiến bộ trong Khí tượng học, Khí hậu học và Vật lý Khí quyển)

Sách điện tử: Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (Những tiến bộ trong Khí tượng học, Khí hậu học và Vật lý Khí quyển) gồm 1223 trang._ 2013._ 41,01 MB._ tài liệu phiên bản Tiếng Anh._ Nhóm tác giả DD Alexakis & DG Hadjimitsis & S. Michaelides & I. Tsanis & A. Retalis & C. Demetriou (auth.) & Costas G. Helmis.

Ngày đăng: 15/04/2020

Sách điện tử: Climatologiclsummary (Tóm tắt khí hậu)

Sách điện tử: Climatologiclsummary (Tóm tắt khí hậu) gồm 466 trang ._ 2015 ._ 13,02 MB ._ tài liệu phiên bản Tiếng Anh.

Ngày đăng: 15/04/2020