Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 về việc ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày đăng: 28/04/2023

Lịch sử phát triển và thành tựu nổi bật

Những điểm mốc quan trọng trong qúa trình phát triển

Ngày đăng: 04/04/2018

Chức năng nhiệm vụ

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 03/04/2018

Đơn vị trực thuộc

Ngày đăng: 02/04/2018