Tra cứu Văn bản chung

Kết quả tìm kiếm:

.... Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Tải về
1 Quyết định Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công

Quyết định Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khí tượng thuỷ văn sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hành năm 2024 (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng / tháng)

04/05/2024 Còn hiệu lực
2 Quyết định 289/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

08/04/2024 Còn hiệu lực
3 Quyết định ban hành Danh mục mã định danh điện tử

Quyết định ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

03/03/2024 Còn hiệu lực
4 Thông tư 27/2023/TT-BTNMT Quy định về quy trình dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn trong điều kiện bình thường

Quy định quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường.

15/02/2024 Còn hiệu lực
5 TT 29/2023/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật với hoạt động của các trạm KTTV

Quy định hoạt động các trạm KTTV

15/02/2024 Còn hiệu lực
6 Quyết định 154/2023/QĐ-BTNMT Quyết định về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện

Quyết định về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện

17/01/2024 Còn hiệu lực
7 VB 05/VBHN-BTNMT xác nhận văn bản hợp nhất nghị định số 38/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 48/2020/NĐ-CP và Nghị định số 22/2023/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thuỷ văn

01/01/2024 Còn hiệu lực
8 VB 10/VBHN-BTNMT xác nhận văn bản hợp nhất nghị định số 73/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi nghị định số 22/2023/NĐ-CP

Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

01/01/2024 Còn hiệu lực
9 TT 15/2023/TT-BTNMT Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường

Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường

15/12/2023 Còn hiệu lực
10 Thông tư 07/2023/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn

15/09/2023 Còn hiệu lực
11 Quyết định số 558/QĐ-TCKTTV Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

13/09/2023 Còn hiệu lực
12 Quyết định số 558/QĐ-TCKTTV Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

13/09/2023 Còn hiệu lực
13 Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn

30/08/2023 Còn hiệu lực
14 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn

30/08/2023 Còn hiệu lực
15 Quyết định số 1584/2023/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Miền núi phía Bắc trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Miền núi phía Bắc

01/08/2023 Còn hiệu lực