Tra cứu Văn bản chung

Kết quả tìm kiếm:

.... Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Tải về
1 Báo cáo số 933/BC-TCKTTV

Báo cáo số 933/BC-TCKTTV ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn tại Trung Bộ năm 2019, nguy cơ hạn hán, thiếu nước ở Đồng bằng Sông Cửu Long mùa khô năm 2019-2020

25/07/2019 Còn hiệu lực
2 Quyết định số 1677/QĐ-BTNMT

Quyết định số 1677/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường

05/07/2019 Còn hiệu lực
3 Công văn số 271/TCKTTV-TCCB

Công văn số 271/TCKTTV-TCCB ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc thực hiện Năm an toàn giao thông 2019

13/03/2019 Còn hiệu lực
4 Báo cáo số 212/BC-TCKTTV

Báo cáo số 212/BC-TCKTTV ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

28/02/2019 Còn hiệu lực
5 Quyết định số 78/QĐ-TCKTTV

Quyết định số 78/QĐ-TCKTTV ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

20/02/2019 Còn hiệu lực
6 Quyết định số 24/QĐ-TCKTTV

Quyết định số 24/QĐ-TCKTTV ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy Văn

18/01/2019 Còn hiệu lực
7 Công văn Số 785/TCKTTV-TCCB

Công văn Số 785/TCKTTV-TCCB ngày 31/8/2018 của Tổng cục KTTV về việc báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2018

31/08/2018 Còn hiệu lực
8 Quyết định Số 2086/QĐ-BTNMT

Quyết định Số 2086/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT

28/06/2018 Còn hiệu lực
9 Thông tư Số 02/2018/TT-BKHCN

Thông tư Số 02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.

15/05/2018 Còn hiệu lực
10 Công văn Số: 04/KTTVQG-VP

Công văn Số: 04/KTTVQG-VP ngầy 03/01/2018 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia về việc Tăng cường quan trắc, cảnh báo và dự báo phục vụ chỉ đạo phòng chống cơn bão số 1.

03/01/2018 Còn hiệu lực
11 Quyết định 784/QĐ-BTNMT

Quyết định số 784/QĐ-BTNMT Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

23/12/2017 Còn hiệu lực
12 Thông tư Số 66/2017/TT-BTNMT

Thông tư Số 66/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

22/12/2017 Còn hiệu lực
13 Thông tư số: 08/2017/TT-BKHCN

Thông tư số: 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

26/06/2017 Còn hiệu lực
14 Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.

06/06/2017 Còn hiệu lực
15 Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT

Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường

30/12/2016 Còn hiệu lực