Tra cứu Văn bản chung

Kết quả tìm kiếm:

.... Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Tải về
1 Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTNMT ngày 20/6/2022 về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV

Văn bản về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực KTTV

20/06/2022 Còn hiệu lực
2 Quyết định số 497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW

Quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW

21/04/2022 Còn hiệu lực
3 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; KTTV; đo đạc và bản đồ

Nghị định về sửa đổi bổ sung một số điều về nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, TNN, khoáng săn, KTTV, đo đạc và bản đồ

06/01/2022 Còn hiệu lực
4 Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 04 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn

30/12/2021 Còn hiệu lực
5 Quyết định số 2873/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2873/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

11/11/2021 Còn hiệu lực
6 Quyết định số 2874/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2874/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Công bố Tiêu chuẩn quốc gia

11/11/2021 Còn hiệu lực
7 Thông tư số 13/2021/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thành lập, di chuyển, giải thể trạm KTTV quốc gia

Thông tư Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia

21/10/2021 Còn hiệu lực
8 Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

02/08/2021 Còn hiệu lực
9 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

01/07/2021 Còn hiệu lực
10 Thông tư số 18/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về qdự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới

30/06/2021 Còn hiệu lực
11 Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thuỷ văn bề mặt

Định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt

15/02/2021 Còn hiệu lực
12 Thông tư số 22/2019/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

25/06/2020 Còn hiệu lực
13 Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29 tháng 04 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

15/06/2020 Còn hiệu lực
14 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV.

10/06/2020 Còn hiệu lực
15 Thông tư số  36/2020/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài chính về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng TNN

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

05/05/2020 Còn hiệu lực