Tra cứu Văn bản chung

Kết quả tìm kiếm:

.... Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Tải về
1 Quyết định số 708/QĐ-BTNMT

Quyết định số 708/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
2 Quyết định số 709/QĐ-BTNMT

Quyết định số 709/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
3 Quyết định số 710/QĐ-BTNMT

Quyết định số 710/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
4 Báo cáo số 212/BC-TCKTTV

Báo cáo số 212/BC-TCKTTV ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

28/02/2019 Còn hiệu lực
5 Quyết định số 78/QĐ-TCKTTV

Quyết định số 78/QĐ-TCKTTV ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

20/02/2019 Còn hiệu lực
6 Thông tư số 01/2019/TT-BNV

Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức

24/01/2019 Còn hiệu lực
7 Thông tư số 02/2019/TT-BNV

Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

24/01/2019 Còn hiệu lực
8 Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

23/01/2019 Còn hiệu lực
9 Quyết định số 24/QĐ-TCKTTV

Quyết định số 24/QĐ-TCKTTV ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy Văn

18/01/2019 Còn hiệu lực
10 Thông tư số 29/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 29/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

26/12/2018 Còn hiệu lực
11 Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

26/12/2018 Còn hiệu lực
12 Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng

26/12/2018 Còn hiệu lực
13 Công văn Số 785/TCKTTV-TCCB

Công văn Số 785/TCKTTV-TCCB ngày 31/8/2018 của Tổng cục KTTV về việc báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2018

31/08/2018 Còn hiệu lực
14 Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

14/08/2018 Còn hiệu lực
15 Chỉ thị số 01/CT-BTNMT

Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 09/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc sử dụng văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc

09/08/2018 Còn hiệu lực