Tra cứu Văn bản chung

Kết quả tìm kiếm:

.... Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Tải về
1 Quyết định Số 2086/QĐ-BTNMT

Quyết định Số 2086/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT

28/06/2018 Còn hiệu lực
2 Thông tư Số 02/2018/TT-BKHCN

Thông tư Số 02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.

15/05/2018 Còn hiệu lực
3 Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

18/01/2018 Còn hiệu lực
4 Công văn Số: 04/KTTVQG-VP

Công văn Số: 04/KTTVQG-VP ngầy 03/01/2018 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia về việc Tăng cường quan trắc, cảnh báo và dự báo phục vụ chỉ đạo phòng chống cơn bão số 1.

03/01/2018 Còn hiệu lực
5 Quyết định 784/QĐ-BTNMT

Quyết định số 784/QĐ-BTNMT Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

23/12/2017 Còn hiệu lực
6 Thông tư Số 66/2017/TT-BTNMT

Thông tư Số 66/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

22/12/2017 Còn hiệu lực
7 Thông tư số: 08/2017/TT-BKHCN

Thông tư số: 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

26/06/2017 Còn hiệu lực
8 Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.

06/06/2017 Còn hiệu lực
9 Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt

09/02/2017 Còn hiệu lực
10 Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn

Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm KTTV

26/01/2017 Còn hiệu lực
11 Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT

Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường

30/12/2016 Còn hiệu lực
12 Công văn số 1348/KTTVQG-VP

Công văn số 1348/KTTVQG-VP ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Trung tâm KTTV quốc gia về việc tăng cường quan trắc, cảnh báo và dự báo phục vụ chỉ đạo phòng chống mưa lũ tại các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

28/12/2016 Còn hiệu lực
13 Công văn Số 1284/KTTVQG-VP

Công văn Số 1284/KTTVQG-VP ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia về việc Tăng cường quan trắc, cảnh báo và dự báo phục vụ chỉ đạo phòng chống áp thấp nhiệt đới tháng 12/2016

12/12/2016 Còn hiệu lực
14 Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

08/12/2016 Còn hiệu lực
15 Công văn số 117/KTTVQG-KHQT

Công văn số 117/KTTVQG-KHQT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế về việc xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ dự kiến mở mới năm 2018

07/11/2016 Còn hiệu lực