Tra cứu Văn bản chung

Kết quả tìm kiếm:

.... Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Tải về
1 Thông tư số 18/2022/TT-BTNMT ngày 21/11/2022 về Quy định nội dung quan trắc trạm KTTV đối với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia

Thông tư quy định nội dung quan trắc trạm KTTV đối với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia

09/01/2023 Còn hiệu lực
2 Quyết định số 2873/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2873/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

11/11/2021 Còn hiệu lực
3 Quyết định số 2874/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2874/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Công bố Tiêu chuẩn quốc gia

11/11/2021 Còn hiệu lực
4 Quyết định số 501/QĐ-TCKTTV

Quyết định số 501/QĐ-TCKTTV ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

11/11/2019 Còn hiệu lực
5 Phụ lục kèm theo quyết định số 501/QĐ-TCKTTV

Phụ lục kèm theo quyết định số 501/QĐ-TCKTTV Công khai phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 (nguồn sự nghiệp)

11/11/2019 Còn hiệu lực
6 Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT

Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

30/09/2019 Còn hiệu lực
7 Quyết định số 1989/QĐ-BTNMT

Quyết định số 1989/QĐ-BTNMT ngày 31/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường

31/08/2019 Còn hiệu lực
8 Báo cáo số 933/BC-TCKTTV

Báo cáo số 933/BC-TCKTTV ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn tại Trung Bộ năm 2019, nguy cơ hạn hán, thiếu nước ở Đồng bằng Sông Cửu Long mùa khô năm 2019-2020

25/07/2019 Còn hiệu lực
9 Quyết định số 1677/QĐ-BTNMT

Quyết định số 1677/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường

05/07/2019 Còn hiệu lực
10 Công văn số 271/TCKTTV-TCCB

Công văn số 271/TCKTTV-TCCB ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc thực hiện Năm an toàn giao thông 2019

13/03/2019 Còn hiệu lực
11 Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT

Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

08/03/2019 Còn hiệu lực
12 Quyết định số 688/QĐ-BTNMT

Quyết định số 688/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
13 Quyết định số 689/QĐ-BTNMT

Quyết định số 689/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
14 Quyết định số 690/QĐ-BTNMT

Quyết định số 690/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
15 Quyết định số 691/QĐ-BTNMT

Quyết định số 691/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài KTTV khu vực Đông Bắc trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực