Tra cứu Văn bản chung

Kết quả tìm kiếm:

.... Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Tải về
1 Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT

Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam

28/10/2016 Còn hiệu lực
2 Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

29/09/2016 Còn hiệu lực
3 Quyết định số 2018/QĐ-BTNMT

Quyết định số 2018/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/09/2016 Còn hiệu lực
4 Quyết định số 172/QĐ-BKHCN

Quyết định số 172/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”

29/01/2016 Còn hiệu lực
5 Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

08/06/2015 Còn hiệu lực
6 Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN

Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

01/08/2014 Còn hiệu lực
7 Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT

Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường

11/04/2014 Còn hiệu lực
8 Công văn số 615/BNV-TL

Công văn số 615/BNV-TL ngày 25/02/2013 của Bộ Nội vụ Về việc chế độ phụ cấp đối với viên chức quan trắc môi trường

25/02/2013 Còn hiệu lực
9 Thông tư 68/2012/TT-BTC

Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

26/04/2012 Còn hiệu lực
10 Thông tư Số 29/2011/TT-BKHCN

Thông tư Số 29/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

15/11/2011 Còn hiệu lực
11 Thông tư Số 30/2011/TT-BKHCN

Thông tư Số 30/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

15/11/2011 Còn hiệu lực
12 Thông tư 97/2010/TT-BTC

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

20/08/2010 Còn hiệu lực
13 Thông tư 01/2010/TT-BTC

Thông tư Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

20/02/2010 Còn hiệu lực
14 Thông tư liên tịch Số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch Số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17 tháng 7 năm 2009 liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

17/07/2009 Còn hiệu lực
15 Thông tư Số 23/2007/TT-BKHCN

Thông tư Số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

28/09/2007 Còn hiệu lực