Tra cứu Văn bản chung

Kết quả tìm kiếm:

.... Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Tải về
1 Quyết định số 692/QĐ-BTNMT

Quyết định số 692/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài KTTV khu vực Nam Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
2 Quyết định số 693/QĐ-BTNMT

Quyết định số 693/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
3 Quyết định số 694/QĐ-BTNMT

Quyết định số 694/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
4 Quyết định số 695/QĐ-BTNMT

Quyết định số 695/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
5 Quyết định số 696/QĐ-BTNMT

Quyết định số 696/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
6 Quyết định số 698 /QĐ-BTNMT

Quyết định số 698 /QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
7 Quyết định số 699/QĐ-BTNMT

Quyết định số 699/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
8 Quyết định số 700/QĐ-BTNMT

Quyết định số 700/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam trung Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
9 Quyết định số 701/QĐ-BTNMT

Quyết định số 701/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
10 Quyết định số 702/QĐ-BTNMT

Quyết định số 702/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
11 Quyết định số 703/QĐ-BTNMT

Quyết định số 703/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
12 Quyết định số 704/QĐ-BTNMT

Quyết định số 704/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Khí tượng Thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
13 Quyết định số 705/QĐ-BTNMT

Quyết định số 705/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
14 Quyết định số 706/QĐ-BTNMT

Quyết định số 706/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực
15 Quyết định số 707/QĐ-BTNMT

Quyết định số 707/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng cao không trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

08/03/2019 Còn hiệu lực