Tra cứu Văn bản chung

Kết quả tìm kiếm:

.... Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Tải về
1 Quyết định số 1601/2023/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn

01/08/2023 Còn hiệu lực
2 Quyết định số 1602/2023/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn

01/08/2023 Còn hiệu lực
3 Quyết định số 1603/2023/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ khí tượng thuỷ văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ khí tượng thuỷ văn

01/08/2023 Còn hiệu lực
4 Quyết định 2143/QĐ-BTNMT Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Khí tượng Thuỷ văn sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2023

Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Khí tượng Thuỷ văn sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2023 (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng)

31/07/2023 Còn hiệu lực
5 Thông tư số 22/2022/TT-BTNMT ngày 20/12/2022 về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thuỷ văn

20/06/2023 Còn hiệu lực
6 Quyết định số 10/2023/QQD-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

15/06/2023 Còn hiệu lực
7 Quyết định số 1366/2023/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2023 Quy chế về công tác trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Ban hành Quy chế về công tác trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường

26/05/2023 Còn hiệu lực
8 Kế hoạch số 01/2023/KH-BCHPCTT ngày 22 tháng 5 năm 2023 Kế hoạch ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2023-2024

Kế hoạch ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2023-2024

22/05/2023 Còn hiệu lực
9 Thông tư số 14/2022/TT-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng

28/04/2023 Còn hiệu lực
10 Thông tư số 24/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn

Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động mạng lưới trạm KTTV

28/02/2023 Còn hiệu lực
11 Thông tư số 18/2022/TT-BTNMT ngày 21/11/2022 về Quy định nội dung quan trắc trạm KTTV đối với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia

Thông tư quy định nội dung quan trắc trạm KTTV đối với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia

09/01/2023 Còn hiệu lực
12 Thông tư số 15/2022/TT-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô -dôn - bức xạ cực tím

Thông tư Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn - bức xạ cực tím

12/12/2022 Còn hiệu lực
13 Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo KTTV

Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

19/08/2022 Còn hiệu lực
14 Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn

Thông tư Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

19/08/2022 Còn hiệu lực
15 Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô -dôn và bức xạ cực tím

Thông tư Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím

18/07/2022 Còn hiệu lực