Thông tư 29 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động

Thông tư này quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động.

Ngày đăng: 30/01/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2024

Nhằm tăng cường phối hợp giữa cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn ở cấp trung ương và địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KTTV. Đồng thời, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn và đề xuất phương án xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khí tượng thủy văn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tổng cục KTTV đã ban hành Kiểm tra thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2024.

Ngày đăng: 23/01/2024

Thông tư Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường

Thông tư này quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường

Ngày đăng: 06/01/2024

Quảng Nam bổ sung các trạm thủy văn, đo mưa

Theo Quyết định số 3157/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, sẽ thành lập 7 trạm thủy văn độc lập, 4 trạm thủy văn kết hợp tài nguyên nước và 14 trạm đo mưa thuộc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ và Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ.

Ngày đăng: 20/11/2023

Thông tư 13 Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Thông tư 13/2023/TT-BTNMT được Bộ Tài nguyên ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2023. Thông tư này quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.hông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn của trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Ngày đăng: 03/11/2023

Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV). Dự thảo gồm 4 chương 27 điều và nội dung theo 2 nhóm vấn đề chính.

Ngày đăng: 03/08/2023

Bảo Lâm: Xác minh, làm rõ đơn vị thi công cầu Đại Nga vi phạm công trình thủy văn quốc gia

Ngày 3/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND huyện Bảo Lâm xác minh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm công trình thủy văn quốc gia của Công ty Cổ phần Xây dựng 469.

Ngày đăng: 03/07/2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng Nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV). Đến nay, dự thảo Nghị định đã hoàn thành và đang lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân.

Ngày đăng: 01/07/2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành TN&MT

TN&MT tại Quyết định số 3807/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2022, theo đó, Bộ đã tổ chức tham vấn và lấy ý kiến đối với dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); dự thảo Nghị định sửa các Nghị định thi hành Luật Khoáng sản.

Ngày đăng: 28/06/2023

Đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách năm 2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa ban hành công văn số 358/KH-TCKTTV ngày 4/4/2023 về kế hoạch triển khai công tác truyền thông chính sách năm 2023 của Tổng cục.

Ngày đăng: 05/04/2023

Thông tư 25/2022/TT-BTNMT Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm

Ngày 30/12/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 25/2022/TT-BTNMT quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.

Ngày đăng: 06/03/2023

Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn

Thông tư 24/2022/TT-BTNMT ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2023 và thay thế Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn.

Ngày đăng: 21/02/2023

Thông tư 22/2022/TT-BTNMT, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn

Thông tư 22/1022/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2023 và thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành QCVN 47:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn.

Ngày đăng: 18/01/2023

Ban hành thông tư quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Thông tư số 18/TT2022/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày đăng: 03/01/2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh, hoàn thiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Năm 2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện sửa đổi, xây dựng và trình Bộ ban hành 12 Thông tư, các Thông tư vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ.

Ngày đăng: 19/12/2022

Ban hành quy định kỹ thuật quan trắc khí tượng bề mặt và khí tượng trên cao

Thông tư số 14/TT2022/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật quan trắc khí tượng bề mặt và khí tượng trên cao.

Ngày đăng: 31/10/2022

Quy định về nội dung, tần suất và phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Quyết định số 241/QĐ-TCKTTV ngày 19 tháng 8 năm 2022 Quy định về nội dung, tần suất và phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường

Ngày đăng: 22/08/2022

Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1609/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2022 về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

Ngày đăng: 22/07/2022