KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Ngày đăng: 28/12/2020

ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày đăng: 28/12/2020

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Về cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng: 28/12/2020

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Về cải cách tổ chức bộ máy

Ngày đăng: 28/12/2020

Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính năm 2020 của Tổng cục KTTV

Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính năm 2020 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 28/12/2020

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Về cải cách thể chế

Ngày đăng: 28/12/2020

Tình hình thực hiện Chương trình công tác và Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường của Tổng cục KTTV năm 2020

Tình hình thực hiện Chương trình công tác và Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường của Tổng cục KTTV năm 2020

Ngày đăng: 28/12/2020

Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Công văn số 6151/BTNMT-VP ngày 02/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành và xây dựng báo cáo tổng kết năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành các nội dung sau:

Ngày đăng: 28/12/2020

Một số vấn đề cơ bản trong Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 362/QĐ-TTg phê duyệt ngày 3/4/2019.

Ngày đăng: 03/12/2020

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết luận về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Kết luận về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang Kết luận về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang Kết luận về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết luận về công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh

Kết luận về công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh

Ngày đăng: 26/11/2020

Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Ngày đăng: 26/11/2020

Nội dung công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh

Nội dung công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh

Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết luận về công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Kết luận về công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, các biên bản ghi nhận kết quả làm việc giữa Đoàn Kiểm tra với các đơn vị có liên quan và báo cáo giải trình của các đơn vị, tổ chức thuộc đối tượng kiểm tra. Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông báo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

Ngày đăng: 26/11/2020