Những điểm sáng và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Những điểm sáng và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Ngày đăng: 30/06/2022

Công tác tham mưu, đề xuất giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Công tác tham mưu, đề xuất giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Kết quả, những giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Kết quả, những giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Tổng cục Khí tượng Thủy văn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 27/06/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2022 tại phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2022 tại phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2022

Ngày đăng: 20/06/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo tình hình đánh giá tác động thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo tình hình đánh giá tác động thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng: 15/06/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp danh mục thu phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp danh mục thu phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 15/06/2022

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

Ngày đăng: 10/05/2022

Mục đích, yêu cầu trong thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày 05/5/2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành Quyết định 169/QĐ-TCKTTV về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 2022, trong đó tập trung thực hiện mục đích, yêu cầu trong thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn với các nội dung cụ thể như sau.

Ngày đăng: 10/05/2022

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực khí tượng thủy văn được ban hành từ năm 2018

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực khí tượng thủy văn được ban hành từ năm 2018

Ngày đăng: 10/04/2022

Dự thảo Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Dự thảo Thông tư này nhằm điều chỉnh lại các nội dung trong Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT cho phù hợp với thực tế và đồng bộ các quy định pháp luật.

Ngày đăng: 08/04/2022

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022)

Đồng chí Lê Văn Lương tên thật là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28/3/1912 trong gia đình nho học, tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tiếp thu truyền thống yêu nước của quê hương, dân tộc, ngay từ khi còn trẻ tuổi, đồng chí Lê Văn Lương đã giác ngộ cách mạng và tham gia các hoạt động yêu nước.

Ngày đăng: 25/03/2022

Thông tư số 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng: 16/03/2022

Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính trong quý II năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính trong quý II năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 15/03/2022

Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 15/03/2022

Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Chương trình công tác tuyên giáo - dân vận năm 2022

Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Chương trình công tác tuyên giáo - dân vận năm 2022

Ngày đăng: 10/03/2022