Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Ngày 05/7/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTNMT quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 07/07/2022

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và Công văn số 1348/BTNMT-TCCB ngày 16/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục về công tác chỉ đạo, điều hành như sau:

Ngày đăng: 30/06/2022

Kết quả thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Kết quả thực hiện cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả thực hiện cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Ngày đăng: 30/06/2022

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 02/6/2022)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 02/6/2022)

Ngày đăng: 30/06/2022

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Những điểm sáng và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Những điểm sáng và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Ngày đăng: 30/06/2022

Công tác tham mưu, đề xuất giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Công tác tham mưu, đề xuất giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Kết quả, những giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Kết quả, những giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Tổng cục Khí tượng Thủy văn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 27/06/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2022 tại phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2022 tại phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2022

Ngày đăng: 20/06/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo tình hình đánh giá tác động thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo tình hình đánh giá tác động thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng: 15/06/2022