Đảm bảo điều kiện cho hoạt động khí tượng thủy văn phát triển sau khi triển khai Luật Khí tượng Thủy văn

Theo ông Nguyễn Trần Linh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Luật, tính đến thời điểm hiện tại, Chính phủ, các Bộ đã ban hành được nhiều văn bản dưới Luật hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến Luật Khí tượng Thủy văn (cụ thể 2 Nghị định của Chính phủ, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 25 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 1 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Ngày đăng: 18/02/2019

Tiếp tục giải trình về bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Bộ TNMT

Việc quy định trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2016/NĐ-CP các công trình phải quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV và trách nhiệm của các chủ công trình xuất phát từ tính chất “đặc biệt” căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Khí tượng thủy văn “Các công trình khi xây dựng, khai thác chịu tác động hoặc gây tác động đến điều kiện khí tượng thủy văn mà có khả năng ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng, tài sản của cộng đồng thì chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định tại khoản 5 Điều này”.

Ngày đăng: 15/02/2019

Giải trình sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Bộ TNMT theo ý kiến đóng góp của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, ý kiến của các Bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và của Bộ Giao thông vận tải tại các lần góp ý trước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bổ sung Báo cáo đánh giá tác động của các chính sách và đánh giá thủ tục hành chính, trong hồ sơ trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2016/NĐ-CP.

Ngày đăng: 14/02/2019

Tiếp tục giải trình sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Bộ TNMT

Về nguyên tắc, theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Việt Nam có trách nhiệm phải tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, không chỉ trong lĩnh vực GTVT, KTTV mà còn đối với bất kỳ lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội khác. Việc đầu tư, xây dựng các tuyến đường cao tốc hầu hết đều được Việt Nam áp dụng theo tiêu chuẩn của quốc tế. Hiện nay, trong lĩnh vực KTTV cũng tương tự, đã và đang hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể là theo các khuyến cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) để tiệm cận dần, tiến tới ngang bằng với trình độ phát

Ngày đăng: 13/02/2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin được giải trình sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP

Tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP đã quy định: “Đối với hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng bảo đảm hoạt động bay, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cấp giấy phép theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng. Định kỳ trước ngày 31/12 hằng năm, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp tình hình cấp giấy phép và hoạt động của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng bảo đảm hoạt động bay, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.”.

Ngày đăng: 12/02/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Thanh Hải làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 07/02/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 209/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 06/02/2019

Ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Tổng cục Khí tượng thủy văn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn được giao chủ trì xây dựng “Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ”. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, triển khai xây dựng dự thảo Thông tư.

Ngày đăng: 05/02/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 210/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Thanh Hải làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 04/02/2019

Trách nhiệm của các đơn vị trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2019

Căn cứ nội dung Kế hoạch và các văn bản khác có liên quan theo lĩnh vực phụ trách, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị; chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai.

Ngày đăng: 23/01/2019

QUY ĐỊNH MỰC NƯỚC TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ TRÊN CÁC SÔNG THUỘC PHẠM VI CẢ NƯỚC

Ngày 31 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/2020/QĐ-TTg quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại 244 trạm thủy văn trên các sông thuộc phạm vi 61 tỉnh, thành phố; phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày đăng: 15/01/2019

Công tác quản lý mạng lưới trạm KTTV năm 2019 Tổng cục KTTV

Để tổ chức quản lý 327 trạm quan trắc khí tượng (bao gồm cả trạm nông nghiệp, bức xạ, trạm thủ công, tự động); 781 trạm đo mưa tự động; 359 trạm quan trắc thủy văn (bao gồm cả trạm thủ công và tự động); 27 trạm quan tr c hải văn; 18 trạm, điểm đo môi trường, luôn hoạt động hiệu quả, năm 2019 nói riêng và hàng năm nói chung, Tổng cục KTTV đã:

Ngày đăng: 14/01/2019

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Tổng cục KTTV trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Tổng cục KTTV trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân

Ngày đăng: 14/01/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Thực hiện Quyết định số số 12/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019,

Ngày đăng: 10/01/2019

TCVN 12635-2:2019 CÔNG TRÌNH QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN – PHẦN 2: VỊ TRÍ, CÔNG TRÌNH QUAN TRẮC ĐỐI VỚI TRẠM THỦY VĂN

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12635-2:2019

Ngày đăng: 04/01/2019

TCVN 12635-1:2019 CÔNG TRÌNH QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN – PHẦN 1: VỊ TRÍ, CÔNG TRÌNH QUAN TRẮC ĐỐI VỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG BỀ MẶT

Năm 2019 Tổng cục Khí tượng thủy văn công bố tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12635-1:2019

Ngày đăng: 03/01/2019

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã đánh giá dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Ngày đăng: 02/01/2019

Kết quả rà soát các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục giao các đơn vị thực hiện

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, Văn phòng Tổng cục đã tích cực đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ngày đăng: 01/01/2019