Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng: 18/10/2021

Luật phòng, chống tham nhũng

Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng: 18/10/2021

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày đăng: 15/10/2021

Kết quả hiện đại hóa hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Kết quả hiện đại hóa hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 05/10/2021

Những định hướng cải cách hành chính của Tổng cục KTTV trong năm tới

Những định hướng cải cách hành chính của Tổng cục KTTV trong năm tới

Ngày đăng: 05/10/2021

Kết quả cải cách tài chính công 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Kết quả cải cách tài chính công 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 05/10/2021

Kết quả cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Kết quả cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 05/10/2021

Kết quả đạt được trong triển khai cải cách thể chế 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Kết quả đạt được trong triển khai cải cách thể chế 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 05/10/2021

Tình hình triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021

Tình hình triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021

Ngày đăng: 05/10/2021

Tình hình triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021

Tình hình triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021

Ngày đăng: 05/10/2021

Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025

Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025

Ngày đăng: 05/10/2021

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 05/10/2021

Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn

Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 15/09/2021

Phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục KTTV

Phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 15/07/2021

Phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục KTTV

Phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 18/06/2021

Những điểm sáng và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Những điểm sáng và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 18/06/2021

Tổng cục KTTV đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021

Đánh giá kết quả, những giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật, đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 18/06/2021

Tổng cục KTTV đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021 (tiếp)

Đánh giá công tác tham mưu, đề xuất giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xử lý những vấn đề quan trọng, cấp bách, nhất là trong việc ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 và thực hiện “mục tiêu kép”

Ngày đăng: 16/06/2021