Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025

Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025

Ngày đăng: 05/10/2021

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 05/10/2021

Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn

Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 15/09/2021

Phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục KTTV

Phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 15/07/2021

Phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục KTTV

Phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 18/06/2021

Những điểm sáng và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Những điểm sáng và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 18/06/2021

Tổng cục KTTV đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021

Đánh giá kết quả, những giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật, đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 18/06/2021

Tổng cục KTTV đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021 (tiếp)

Đánh giá công tác tham mưu, đề xuất giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xử lý những vấn đề quan trọng, cấp bách, nhất là trong việc ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 và thực hiện “mục tiêu kép”

Ngày đăng: 16/06/2021

Tổng cục KTTV phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở

Tổng cục KTTV phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở

Ngày đăng: 15/06/2021

Tổng cục KTTV tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động đối thoại

Tổng cục KTTV tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động đối thoại

Ngày đăng: 15/06/2021

Tổng cục KTTV tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

Tổng cục KTTV tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

Ngày đăng: 15/06/2021

Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Tổng cục KTTV, đảm bảo thực chất, hiệu quả

Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Tổng cục KTTV, đảm bảo thực chất, hiệu quả

Ngày đăng: 15/06/2021

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 15/06/2021

Tổng cục KTTV triển khai Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT ngày 09/9/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục KTTV triển khai Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT ngày 09/9/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 20/05/2021

Tổng cục KTTV xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu trong công tác Triển khai Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT ngày 09/9/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục KTTV xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu trong công tác Triển khai Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT ngày 09/9/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 20/05/2021

Nhiệm vụ và giải pháp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW, Nghị quyết số 50/NQ-CP, Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhiệm vụ và giải pháp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW, Nghị quyết số 50/NQ-CP, Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 20/05/2021

Triển khai Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 20/04/2021

Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính trong quý II năm 2021 của Tổng cục KTTV

Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính trong quý II năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 16/03/2021