Kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Thực hiện Công văn số 3099/BTNMT-PC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện như sau:

Ngày đăng: 15/07/2019

Công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

Công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

Ngày đăng: 10/07/2019

Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật; tình hình vi phạm pháp luật và tình hình thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Tổng cục KTTV mới được tái thành lập theo Quyết định 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Tổng cục KTTV mới chỉ được giao chức năng kiểm tra việc thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền, chưa được giao chức năng thanh tra chuyên nganh và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục.

Ngày đăng: 10/07/2019

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ

Ngày đăng: 10/07/2019

Sửa đổi bổ sung Điều 3 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ

Sửa đổi bổ sung Điều 3 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ

Ngày đăng: 10/07/2019

Đánh giá tính đầy đủ của hệ thống pháp luật thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Đánh giá tính đầy đủ của hệ thống pháp luật thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ngày đăng: 10/07/2019

Tăng cường theo dõi, dự báo tình hình khí tượng thủy văn nguy hiểm ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Hiện nay, nắng nóng gay gắt đang xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ; tình trạng khô hạn và thiếu nước đang tiếp tục diễn ra ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận. Nhận định nắng nóng gay gắt còn duy trì đến hết ngày mai ở các tỉnh Bắc Bộ và đến hết tháng 6 ở các tỉnh Trung Bộ. Trong tuần đầu của tháng 7, tình trạng khô hạn và thiếu nước ở các tỉnh Bắc Trung Bộ giảm dần.

Ngày đăng: 04/07/2019

Quá trình xây dựng và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Quá trình xây dựng và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 20/06/2019

Kết quả thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 3 và Quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019

Năm 2019, Tổng cục KTTV được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao xây dựng 01 Nghị định, 02 Quyết định của Chính phủ, 02 Thông tư của bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường), cụ thể:

Ngày đăng: 18/06/2019

Kết quả thực hiện nhóm giải pháp về thi hành pháp luật Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Kết quả thực hiện nhóm giải pháp về thi hành pháp luật Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ngày đăng: 18/06/2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin dữ liệu KTTV 6 tháng đầu năm 2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin dữ liệu KTTV 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 17/06/2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành hợp tác quốc tế 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành hợp tác quốc tế 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 14/06/2019

Hiệu lực thi hành của việc sửa đổi Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ

Trong Nghị đinh sửa đổi đã thay cụm từ Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn là Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày đăng: 13/06/2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 12/06/2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành trên các mặt công tác trong tháng 3 và Quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành trên các mặt công tác trong tháng 3 và Quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019

Ngày đăng: 12/06/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn

Ngày đăng: 11/06/2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 11/06/2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác mạng lưới trạm 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác mạng lưới trạm 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 10/06/2019