Vẫn có bất cập của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Vẫn có bất cập của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày đăng: 17/09/2019

Một số bất cập của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Một số bất cập của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày đăng: 16/09/2019

Hiện trạng về bất cập của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Hiện trạng về bất cập của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày đăng: 13/09/2019

Định hướng xây dựng quyết định thay thế quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai

Định hướng xây dựng quyết định thay thế quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày đăng: 11/09/2019

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, ý kiến thẩm định trong quá trình xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

Dự thảo Thông tư được đưa ra thảo luận qua 3 lần họp Tổ soạn thảo, 02 lần gửi xin ý kiến các đơn vị trong và ngoài Tổng cục Khí tượng Thủy văn, gửi lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Chính phủ và gửi hồ sơ đề nghị thẩm định tới Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày đăng: 10/09/2019

Triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày đăng: 09/09/2019

Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Tổng cục Khí tượng Thủy văn lần thứ IV

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện như sau:

Ngày đăng: 09/09/2019

Đánh giá hệ thống thông tin và phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường năng lực tiếp cận của nhân dân đối với hệ thống pháp luật tài nguyên và môi trường Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Đánh giá hệ thống thông tin và phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường năng lực tiếp cận của nhân dân đối với hệ thống pháp luật tài nguyên và môi trường Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ngày đăng: 05/09/2019

Quá trình xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

Ngày 18 tháng 02 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 351/QĐ-BTNMT thành lập tổ soạn thảo Thông tư với sự tham gia của đại diện các đơn vị thuộcTổng CụcKhí tượng Thủy văn,Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo phân công nhiệm vụ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã tổ chức triển khai xây dựng Thông tư theo trình tự quy định Quy trình ban hành văn bản pháp luật.

Ngày đăng: 29/08/2019

Sự cần thiết ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã trình Bộ TNMT về thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

Ngày đăng: 23/08/2019

NHỮNG NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN SAU KHI QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC BAN HÀNH- Quá trình xây dựng và những nội dung thay đổi của Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Sau khi Quyết định được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, các đơn vị dự báo, các đơn vị truyền tin thiên tai, các Bộ, ngành có liên quan phải nắm được những nội dung thay đổi cụ thể đối với lĩnh vực mình phụ trách để từ đó có bước triển khai phù hợp. Nội dung cần theo dõi, nắm bắt cụ thể như sau:

Ngày đăng: 22/08/2019

QUAN ĐIỂM, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH - Quá trình xây dựng và những nội dung thay đổi của Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

QUAN ĐIỂM, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH - Quá trình xây dựng và những nội dung thay đổi của Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Ngày đăng: 20/08/2019

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH-Quá trình xây dựng và những nội dung thay đổi của Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Ngày 18 tháng 6 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường “rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai (tại Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014, sau đây viết tắt là Quyết định số 46) phù hợp với thực tiễn, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2019.

Ngày đăng: 19/08/2019

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, ý kiến thẩm tra, thẩm định về dự thảo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, ý kiến thẩm tra, thẩm định về dự thảo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Ngày đăng: 15/08/2019

Nội dung cơ bản của dự thảo quyết định nội dung mới được điều chỉnh, bổ sung - Quá trình xây dựng và những nội dung thay đổi của Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Nội dung cơ bản của dự thảo quyết định nội dung mới được điều chỉnh, bổ sung - Quá trình xây dựng và những nội dung thay đổi của Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Ngày đăng: 14/08/2019

Quá trình xây dựng Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Ngày 06 tháng 11 năm 2018, Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020;

Ngày đăng: 14/08/2019

Sự cần thiết ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Sự cần thiết ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Ngày đăng: 13/08/2019

Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TCKTTV ngày 29 tháng 7 năm 2019 quy định trách nhiệm của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Đài KTTV khu vực Tây Bắc, Đài KTTV khu vực Việt Bắc, Đài KTTV khu vực Đông Bắc và Đài KTTV khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ trong việc thực hiện cung cấp các thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Giám đốc các Đài KTTV khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ qu

Ngày đăng: 12/08/2019