Kết quả cải cách thủ tục hành chính trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Kết quả cải cách thủ tục hành chính trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

Đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020 - 2030

Căn cứ vào kết quả tổng kết Chương trình tổng thể giai đoạn 2011 - 2020; từ yêu cầu CCHC và định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, các đơn vị đề xuất mục tiêu và những nội dung, nhiệm vụ CCHC trọng tâm cần thiết mà đơn vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ phải triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030, Tổng cục KTTV tập trung vào những nội dung sau:

Ngày đăng: 28/04/2020

Đánh giá kết quả thực hiện cải cách thể chế chương trình tổng thể cách nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Đánh giá kết quả thực hiện cải cách thể chế chương trình tổng thể cách nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

Cải cách tài chính công trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Hàng năm, Tổng cục KTTV chỉ đạo các đơn vị dự toán cấp III rà soát và thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng chế độ quy định.

Ngày đăng: 28/04/2020

Xây dựng Phòng Truyền thống ngành Khí tượng thủy văn

Xây dựng Phòng Truyền thống ngành Khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 25/03/2020

Giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm năm 2020

Giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm năm 2020

Ngày đăng: 25/03/2020

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TK, CLP) năm 2020; Quyết định số 552/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành TK, CLP năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 09/QĐ-KTTVQG ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành TK, CLP giai đoạn 2016 - 2020 của Trung

Ngày đăng: 25/03/2020

Chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 25/03/2020

Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 3432/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020 và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC quý I năm 2020 của Tổng cục như sau:

Ngày đăng: 25/03/2020

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (kèm theo), Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai nhiệm vụ tới các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

Ngày đăng: 25/02/2020

Mục tiêu công tác năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại và những ngày lễ lớn của đất nước, như kỷ niệm: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam; 75 năm ngày Quốc khánh; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khoá XV...

Ngày đăng: 25/02/2020

Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tổng cục năm 2020

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bám sát thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tổng cục năm 2020 trách nhiệm của các đơn vị cần triển khai như sau:

Ngày đăng: 28/01/2020

Phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan tr ng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, cùng với việc chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành tài nguyên môi trường.

Ngày đăng: 28/01/2020

Công tác tuyên truyền, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Công tác tuyên truyền, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 26/12/2019

Tăng cường theo dõi, dự báo thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông

Tăng cường theo dõi, dự báo thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông

Ngày đăng: 25/12/2019