Công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020

Công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020

Kết quả xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020

Kết quả xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020

Kết quả thực hiện công tác cai cách thủ tục hành chính, bộ máy hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Kết quả thực hiện công tác cai cách thủ tục hành chính, bộ máy hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020

Kết quả thực hiện công tác Cải cách thể chế 6 tháng đầu năm 2020

Kết quả thực hiện công tác Cải cách thể chế 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020

Hiện đại hóa hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Hiện đại hóa hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 29/05/2020

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 3432/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020 và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục như sau:

Ngày đăng: 29/05/2020

Công tác Cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2020

Công tác Cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020

Hiện đại hóa hành chính trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Hiện đại hóa hành chính trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Thực hiện Công văn số 1805/BTNMT-TCCB ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức và xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020, đề xuất nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2030 như sau:

Ngày đăng: 28/04/2020

Kết quả cải cách thủ tục hành chính trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Kết quả cải cách thủ tục hành chính trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

Đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020 - 2030

Căn cứ vào kết quả tổng kết Chương trình tổng thể giai đoạn 2011 - 2020; từ yêu cầu CCHC và định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, các đơn vị đề xuất mục tiêu và những nội dung, nhiệm vụ CCHC trọng tâm cần thiết mà đơn vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ phải triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030, Tổng cục KTTV tập trung vào những nội dung sau:

Ngày đăng: 28/04/2020

Đánh giá kết quả thực hiện cải cách thể chế chương trình tổng thể cách nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Đánh giá kết quả thực hiện cải cách thể chế chương trình tổng thể cách nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

Cải cách tài chính công trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Hàng năm, Tổng cục KTTV chỉ đạo các đơn vị dự toán cấp III rà soát và thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng chế độ quy định.

Ngày đăng: 28/04/2020

Xây dựng Phòng Truyền thống ngành Khí tượng thủy văn

Xây dựng Phòng Truyền thống ngành Khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 25/03/2020