Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về Khí tượng Thủy văn tại tỉnh Lai Châu

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp theo Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2019 tại tỉnh Lai Châu và căn cứ Báo cáo số 419/BC-STNTM ngày 16/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu về việc báo cáo tình hình thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 24-25/9/2019, Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu về tình hình thi hành pháp luật về KTTV tại địa phương.

Ngày đăng: 14/05/2019

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về Khí tượng Thủy văn tại tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp theo Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2019 tại tỉnh Đắk Nông và căn cứ Báo cáo số 90/TNMT-BVMT ngày 08/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông về tình hình thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ngày 24/10/2019, Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông về tình hình thi hành pháp luật về KTTV tại địa phương.

Ngày đăng: 08/05/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Thanh Hải làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 07/05/2019

Quản lý, triển khai, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của Tổng cục khí tượng thủy văn

Quản lý, triển khai, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của Tổng cục khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 06/05/2019

Kết quả thực hiện công tác pháp chế trong tháng 3 và Quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019

Kết quả thực hiện công tác pháp chế trong tháng 3 và Quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019

Ngày đăng: 06/05/2019

Tăng cường theo dõi, dự báo tình hình khí tượng thủy văn trong dịp 30/4-01/5

Để chủ động ứng phó diễn biến khí tượng thủy văn trong dịp nghỉ 30/4 - 1/5, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu:

Ngày đăng: 02/05/2019

Công tác tổ chức cán bộ, Công tác kế hoạch, tài chính tháng 10 năm 2019 của Tổng cục KTTV

Tổng cục đã trình Bộ phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV (có hệ số phụ cấp chức vụ 0,7 trở lên đối với các đơn vị hành chính và hệ số phụ cấp chức vụ 0,8 trở lên đối với các đơn vị sự nghiệp) giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2021-2026; xác nhận Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (có hệ số phụ cấp chức vụ 0,7) giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026; công nhận “Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam”; Báo cáo bổ sung kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với Văn phòng Tổng cục và Tạp chí KTTV.

Ngày đăng: 29/04/2019

Công tác quản lý mạng lưới KTTV, Công tác thông tin, dữ liệu Công tác dự báo, cảnh báo phục vụ phòng, chống thiên tai, Công tác khoa học, công nghệ (KHCN) và hợp tác quốc tế

Công tác quản lý mạng lưới KTTV, Công tác thông tin, dữ liệu Công tác dự báo, cảnh báo phục vụ phòng, chống thiên tai, Công tác khoa học, công nghệ (KHCN) và hợp tác quốc tế

Ngày đăng: 29/04/2019

Công tác pháp chế, kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV-Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Công tác pháp chế, kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV-Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Ngày đăng: 26/04/2019

Kế hoạch trọng tâm năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Kế hoạch trọng tâm năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Ngày đăng: 25/04/2019

Công tác khoa học, công nghệ (KHCN) và hợp tác quốc tế, Công tác kế hoạch, tài chính, Công tác tổ chức cán bộ

Công tác khoa học, công nghệ (KHCN) và hợp tác quốc tế, Công tác kế hoạch, tài chính, Công tác tổ chức cán bộ

Ngày đăng: 24/04/2019

Kế hoạch trọng tâm thực hiện các nhiệm vụ tháng 5 năm 2019 của Tổng cục và ngành KTTV

Kế hoạch trọng tâm thực hiện các nhiệm vụ tháng 5 năm 2019 của Tổng cục và ngành KTTV

Ngày đăng: 18/04/2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 05 năm 2019 của ngành KTTV

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 05 năm 2019 của ngành KTTV

Ngày đăng: 12/04/2019

Kế hoạch trọng tâm thực hiện các nhiệm vụ tháng 5 năm 2019 của Tổng cục và ngành KTTV

Công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật: Đối với các văn bản quy phạm pháp luật Tổng cục được giao năm 2019 : Tiếp tục thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đã được xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về KTTV nhất là về các hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh, gắn với công tác phổ biến chính sách, pháp luật về KTTV.

Ngày đăng: 11/04/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Thanh Hải làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 09/04/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 09/04/2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 năm 2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 năm 2019

Ngày đăng: 09/04/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 212/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 05/04/2019