Giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm năm 2020

Giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm năm 2020

Ngày đăng: 25/03/2020

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TK, CLP) năm 2020; Quyết định số 552/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành TK, CLP năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 09/QĐ-KTTVQG ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành TK, CLP giai đoạn 2016 - 2020 của Trung

Ngày đăng: 25/03/2020

Chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 25/03/2020

Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 3432/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020 và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC quý I năm 2020 của Tổng cục như sau:

Ngày đăng: 25/03/2020

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (kèm theo), Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai nhiệm vụ tới các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

Ngày đăng: 25/02/2020

Mục tiêu công tác năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại và những ngày lễ lớn của đất nước, như kỷ niệm: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam; 75 năm ngày Quốc khánh; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khoá XV...

Ngày đăng: 25/02/2020

Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tổng cục năm 2020

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bám sát thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tổng cục năm 2020 trách nhiệm của các đơn vị cần triển khai như sau:

Ngày đăng: 28/01/2020

Phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan tr ng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, cùng với việc chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành tài nguyên môi trường.

Ngày đăng: 28/01/2020

Công tác tuyên truyền, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Công tác tuyên truyền, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 26/12/2019

Tăng cường theo dõi, dự báo thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông

Tăng cường theo dõi, dự báo thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông

Ngày đăng: 25/12/2019

Kết quả công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết kết quả thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 với nhiều điểm nhấn như sau:

Ngày đăng: 25/12/2019

Tăng cường theo dõi tình hình Khí tượng Thủy văn nguy hiểm trên Biển Đông

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia chiều tối ngày 03 tháng 12 năm 2019, bão Kammuri đã vượt qua miền Trung Phi-líp-pin, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 trên Biển Đông năm 2019. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Ngày đăng: 25/12/2019

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản pháp luật hiện có như: Luật Khí tượng thủy văn; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai và dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Ngày đăng: 24/12/2019

Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Để triển khai có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, Tổng cục KTTV tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Ngày đăng: 23/12/2019

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Căn cứ Văn bản số 6722/BTNMT - KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Ngày đăng: 20/12/2019

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN (từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2020

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN (từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2020

Ngày đăng: 19/12/2019

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) được giao xây dựng 01 Đề án, 01 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường (tại Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2018 của Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019):

Ngày đăng: 18/12/2019

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tổng cục năm 2019 nhằm:

Ngày đăng: 16/12/2019