Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Đăng ngày: 23-12-2019 | Lượt xem: 5517
Để triển khai có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, Tổng cục KTTV tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng ; Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng được Quốc Hội thông qua năm 2013; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Thông tư 21/2018/TT-BTNMT ngày 14/11/2018 quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường; Ch thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động …

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 3017/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020; các văn bản hướng dẫn của Bộ về công tác thi đua, khen thưởng từ đó nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng để công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức hưởng ứng các phong trào thi đua, đăng ký thi đua ngay từ đầu năm đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

3. Xây dựng và tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến của Tổng cục KTTV lần thứ IV giai đoạn 2020-2025 nhằm hướng tới Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV năm 2020.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm trong lao động sản xuất và tiêu dùng; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên dụng và khai thác tối đa công nghệ tin học trong công tác quản lý điều hành. Đẩy mạnh vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực KTTV trong việc tham mưu, tư vấn phục vụ cho công tác ch đạo, điều hành của l nh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục.

5. Chú trọng chăm lo, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập và làm theo gương điển hình tiên tiến Người tốt, việc tốt tạo không khí thi đua sôi nổi nhằm cổ vũ và phát huy mọi khả năng phẩm chất tốt đẹp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

6. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan v ng về chính trị, mạnh về tổ chức, nội bộ đoàn kết nhất trí; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật lao động của viên chức và người lao động.

7. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động của Bộ về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng cơ quan văn minh, văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: