TCVN - Quan trắc khí tượng thủy văn

Phần 12: Quan trắc ra đa thời tiết

Ngày đăng: 27/04/2022

TCVN - Quan trắc khí tượng thủy văn

Phần 11: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh hưởng thủy triều

Ngày đăng: 27/04/2022

TCVN - Quan trắc khí tượng thủy văn

Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều

Ngày đăng: 27/04/2022

TCVN - Trạm khí tượng thủy văn tự động

Hồ sơ kỹ thuật điện tử

Ngày đăng: 27/04/2022

TCVN - Công trình quan trắc khí tượng thủy văn

Phần 5: mốc giới hành lang kỹ thuật công trình quan trắc khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 27/04/2022

TCVN - Công trình quan trắc khí tượng thủy văn

Phần 4: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm khí tượng trên cao, ô-dôn - bức xạ cực tím và ra đa thời tiết

Ngày đăng: 27/04/2022

TCVN - Đánh giá chất lượng dự báo

Phần 2: Yếu tố thủy văn

Ngày đăng: 27/04/2022

TCVN - Đánh giá chất lượng dự báo

Phần 1: Yếu tố khí tượng

Ngày đăng: 27/04/2022

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực khí tượng thủy văn

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 29/10/2021