Tin tức KHCN

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dự đoán hệ thống Trái đất (05/03/2023)

Đề tài, nhiệm vụ

Tổng quan "Nghiên cứu luận cứ khoa học của hệ thống giám sát tác động của biến đổi khí hậu đến các đặc trưng cực trị của các yếu tố khí tượng thủy văn, hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm ở Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững" (18/05/2021)

Tiêu chuẩn ISO

TCVN - Công trình quan trắc Khí tượng Thủy văn (08/01/2020)

TCVN - QCVN

TCVN - Quan trắc khí tượng thủy văn (27/04/2022)

Thư viện điện tử

Sách điện tử: Climatology (Khí hậu học) (14/10/2021)