ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Thực hiện Công văn số 6383/BTNMT-TTr ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý IV và năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác PCTN quý IV và năm 2019

Ngày đăng: 27/12/2019

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện theo Công văn số 773/TCCB về việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương ban hành theo Quyết định số 1056/QĐ-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Vụ Tổ chức cán bộ gửi các đơn vị Quyết định số 1056/QĐ-BNV để nghiên cứu, thực hiện.

Ngày đăng: 25/12/2019

Cải cách hành chính xây dựng kế hoạch cho năm 2020 của Bộ TNMT phải dựa trên cải cách thể chế

Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Tập trung nguồn lực để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa môi trường cùng với kinh tế, xã hội là ba trụ cột trung tâm của phát triển, đưa công tác bảo vệ môi trường sang giai đoạn mới từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, coi rác thải là tài nguyên và

Ngày đăng: 20/12/2019

Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng ngành KTTV

Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng: 19/12/2019

Triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; Căn cứ Văn bản số 6722/BTNMT - KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung.

Ngày đăng: 13/12/2019

Hoạt động công tác thi đua khen thưởng của ngành KTTV năm qua

Tổng cục KTTV đã thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xét thưởng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 của Tổng cục KTTV.

Ngày đăng: 11/12/2019

Công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2019

Thực hiện Công văn số 6383/BTNMT-TTr ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý IV và năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác PCTN quý IV và năm 2019.

Ngày đăng: 06/12/2019

Thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Sau khi xem xét Công văn số 985/ĐKVTN-VP ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên về việc áp dụng chính sách đối với cán bộ viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn có đánh giá nhận định

Ngày đăng: 28/11/2019

Hướng đến các mục tiêu năm 2030 cho ngành khí tượng thủy văn

Những điểm nhấn trong chiến lược đầu tư của ngành khí tượng thủy văn trong thập kỷ tới là tăng mật độ trạm quan trắc, nâng cấp hệ thống truyền tin, tối ưu hóa hệ thống dữ liệu, mô hình…

Ngày đăng: 21/11/2019

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền

Thực hiện Công văn số 2963/BTNMT-TĐKTTT ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền.

Ngày đăng: 13/11/2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, kế hoạch trọng tâm tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Công tác pháp chế, kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV a) Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Năm 2019, Tổng cục KTTV được Bộ TNMT giao xây dựng 01 Đề án, 01 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư của Bộ TNMT (Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2018 của Bộ TNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2019), tiến độ thực hiện tháng 10/2019, như sau.

Ngày đăng: 04/11/2019

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền

Thực hiện Công văn số 2963/BTNMT-TĐKTTT ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền.

Ngày đăng: 01/11/2019

Kết quả tổ chức phong trào thi đua

Từ đầu năm 2019, Tổng cục KTTV đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phát động thi đua, vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động quán triệt tinh thần thi đua yêu nước và đăng ký thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Các phong trào thi đua của Tổng cục đã được các đơn vị triển khai phát động rộng khắp tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Ngày đăng: 29/10/2019

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền

Thực hiện Công văn số 2963/BTNMT-TĐKTTT ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền.

Ngày đăng: 24/10/2019

Khóa bồi dưỡng nghề nghiệp viên chức Tài nguyên và Môi trường hạng II

Căn cứ Quyết định số 3157/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II. Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II tại thành phố Hà Nội.

Ngày đăng: 24/10/2019