Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 01-08-2023 | Lượt xem: 1934
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định 1602/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn theo cơ cấu, tổ chức mới có thêm sự sáp nhập của Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện chức năng: thu nhận, chỉnh lý, bảo quản, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ thông tin, số liệu khí tượng thủy văn, tư liệu khí tượng thủy văn; quản lý và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn; thực hiện nhiệm vụ báo chí, tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu; xuất bản các kết quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng của ngành khí tượng thủy văn; thực hiện các hoạt động dịch vụ về thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn về thông tin, dữ liệu chuyên ngành và hoạt động Tạp chí Khí tượng Thủy văn.

2. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy định kỹ thuật, đề án, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư về công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tham gia thẩm định nội dung về thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm quốc gia và trong quy hoạch theo phân công của Tổng cục trưởng.

4. Thực hiện thu nhận, cập nhật, tích hợp, lưu trữ, chia sẻ và khai thác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn (tài liệu số); thu nhận, chỉnh lý, bảo quản, lưu trữ, khai thác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn (tài liệu giấy) theo quy định.

5. Xây dựng, quản lý, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia; tiếp nhận, lưu trữ và khai thác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc trao đổi, chia sẻ, tiếp nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn với tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật; là đầu mối thu nhận, phát báo và trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trên hệ thống thông tin của Tổ chức Khí tượng Thế giới.

7. Xây dựng, quản lý, khai thác kho lưu trữ tài liệu khí tượng thủy văn và thư viện chuyên ngành khí tượng thủy văn.

8. Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin phục vụ điều tra, khảo sát, dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai trong mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia bao gồm: mạng nội bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), mạng Internet, mạng vệ tinh, mạng vô tuyến, các mạng viễn thông khác; hệ thống hội thảo trực tuyến, hệ thống máy chủ, hệ thống siêu máy tính (Super Computer), trung tâm dữ liệu (Data Center).

9. Thực hiện công tác bảo mật, bảo đảm an toàn an ninh thông tin, dữ liệu và mạng thông tin chuyên ngành.

10. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng và phát triển giải pháp công nghệ thông tin trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

11. Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng trao đổi thông tin dữ liệu đối với các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực theo quy định; phối hợp thực hiện nhiệm vụ đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo và truyền phát tin khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn.

12. Xây dựng, quản trị, vận hành, duy trì hoạt động của Tạp chí Khí tượng Thủy văn điện tử và trang Thông tin điện tử của Tổng cục theo quy định của pháp luật; đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho hoạt động các trang thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử của Tổng cục.

13. Biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Khí tượng Thủy văn theo định kỳ; phối hợp xây dựng và thực hiện phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về lĩnh vực khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu và các lĩnh vực có liên quan theo quy định.

14. Chủ trì đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học, các thông tin khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế về lĩnh vực khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu.

15. Phối hợp, tổ chức, thực hiện thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn; thực hiện cung cấp thông tin lý luận khoa học, hoạt động nghiên cứu, công nghệ về lĩnh vực khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu; thông tin về hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác khí tượng thủy văn; giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong lĩnh vực phòng, tránh và giảm thiểu thiệt hại thiên tai, bảo vệ công trình khí tượng thủy văn thông qua hoạt động báo chí.

16. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; ứng dụng công nghệ thông tin; in ấn, chế bản, phát hành ấn phẩm, quảng cáo theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án hợp tác quốc tế về thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; công nghệ thông tin theo phân công của Tổng cục trưởng.

18. Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

19. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

20. Quản lý tổ chức, bộ máy, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Trung tâm theo quy định và phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

21. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

22. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Về cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Thông tin tư liệu khí tượng thủy văn.

3. Phòng Công nghệ thông tin.

4. Tạp chí Khí tượng Thủy văn.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn là đơn vị trực thuộc Tổng cục, đặt tại Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn và hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: