Kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến lĩnh vực khí tượng thủy văn giai đoạn 2023-2025

Đăng ngày: 08-12-2023 | Lượt xem: 1140
Thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”, Kế hoạch số 06/KH-BTNMT ngày 06/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành công văn số 1730/TCKTTV-TCCB về Kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến lĩnh vực khí tượng thủy văn giai đoạn 2023-2025.

Nhằm đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến lĩnh vực khí tượng thủy văn, quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng với trọng tâm là phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua ngành khí tượng thủy văn trong giai đoạn hiện nay, Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai và tổ chức phong trào thi đua, tạo tiền đề tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thường xuyên bám sát các phong trào thi đua.

Tổng cục yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể các đơn vị trực thuộc Tổng cục cần tập trung, chủ động thực hiện triển khai theo phương thức:  

Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động, tích cực phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến (theo tiêu chuẩn cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ban hành theo Kế hoạch này); tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, tổ chức, đơn vị và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, tổ chức, đơn vị và mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Thông qua các phong trào thi đua phát hiện các điển hình tiên tiến trong đó đối với những điển hình tiên tiến cơ sở: Trên cơ sở xác định các nhân tố mới cần bồi dưỡng để trở thành điển hình tiên tiến, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tạo mọi điều kiện hỗ trợ về vật chất, tinh thần để xây dựng các nhân tố mới phát huy hết khả năng, sáng tạo; đồng thời, có biện pháp cụ thể khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để từng bước hoàn thiện, bồi dưỡng, phát triển, trở thành những tấm gương lan toả trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đối với những điển hình tiên tiến đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận và tuyên dương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tiếp tục theo dõi, tạo môi trường thuận lợi, trực tiếp hỗ trợ bằng kỹ thuật, giải thưởng để điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo. Đồng thời cần động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho các điển hình phấn đấu liên tục trở thành điển hình tiên tiến xuất sắc trên phạm vi toàn Tổng cục.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức phổ biến, tuyên truyền điển hình tiên tiến đảm bảo khách quan, trung thực. Các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ về tuyên truyền, truyền thông (Văn phòng Tổng cục, Tạp chí Khí tượng Thủy văn…) cần xác định việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền. Nghiên cứu, mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh việc tuyên truyền đổi mới các hoạt động thi đua, khen thưởng. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm phổ biến rộng rãi, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội như: mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp trên các phương tiên thông tin truyền thông, cổng thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức cho điển hình tiên tiến, tiêu biểu giao lưu, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho các tổ chức, đối tượng cùng chuyên môn, lĩnh vực công tác và học sinh, sinh viên trong các trường phổ thông, trường đại học để thắp sáng ước mơ, hoài bão cho thế hệ trẻ, nghiên cứu, tổ chức các cuộc thi viết, làm phóng sự về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt các cấp của Tổng cục.

Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thƣởng, cán bộ tuyên truyền. Bố trí đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm; có năng lực tham mưu, đề xuất, tổ chức phong trào thi đua, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng. Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, biên tập viên của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức các đoàn kiểm tra, giá sát công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với một số cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hội đồng Thi đua - khen thưởng các đơn vị trực thuộc phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên Hội đồng để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua và công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị mình.

Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác phát triển, bồi dưỡng gương điển hình, biểu dương khen thưởng

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: