Triển khai phong trào thi đua năm 2019

Thực hiện Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả bứt phá phát triển bền vững đất nước”, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần “thi đua ái quốc”, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm tiến tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và phát động phong

Ngày đăng: 04/02/2019

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 09 tháng 3 năm 2018; Tổng cục KTTV thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về KTTV trong phạm vi cả nước. Theo đó, Tổng cục KTTV gồm 06 đơn vị quản lý nhà nước và 16 đơn vị sự nghiệp. Ngoài ra, theo yêu cầu nhiệm vụ công tác, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Quyết định thành lập Ban Quả

Ngày đăng: 24/01/2019

Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 của Vụ Tổ chức cán bộ

Thực hiện Công văn số 6095/TCKTTV-VP ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2018 và đăng ký danh mục đề án năm 2019 và xây dựng báo cáo Tổng kết công tác năm 2018. Để đáp ứng yêu cầu công tác của Tổng cục KTTV, Vụ Tổ chức cán bộ xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019:

Ngày đăng: 17/01/2019

Kết quả công tác năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019

Thực hiện Công văn số 6095/TCKTTV-VP ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2018 và đăng ký danh mục đề án năm 2019 và xây dựng báo cáo Tổng kết công tác năm 2018, sau khi rà soát, tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả công tác năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019 với các nội dung sau:

Ngày đăng: 17/01/2019

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền báo chí

Năm 2019, Công tác thi đua, khen thưởng của Tổng cục đã được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Ngày đăng: 15/01/2019

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2019

Hưởng ứng phát động phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục căn cứ vào điều kiện tình hình cụ thể phát động phong trào thi đua thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc; thực hiện sơ kết, tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng theo đúng quy định; theo dõi và làm căn cứ tổng kết, đánh giá, bình xét khen thưởng năm 2019.

Ngày đăng: 07/01/2019