Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn

Ngày đăng: 15/04/2020

Tuyên truyền, tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 – 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 - 2020. Thực hiện tuyên truyền này Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung.

Ngày đăng: 07/04/2020

Tham gia họp trực tuyến của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện chủ trương tăng cường hình thức họp trực tuyến để phòng ngừa dịch bệnh Covid - 19, để đảm bảo các cuộc họp trực tuyến của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) được diễn ra thông suốt và an toàn; Tổng cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, thực hiện một số nội dung.

Ngày đăng: 01/04/2020

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 347 /QĐ-BTNMT ngày 6 tháng 2 năm 2020 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 10/02/2020

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Thực hiện Công văn số 6383/BTNMT-TTr ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý IV và năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác PCTN quý IV và năm 2019

Ngày đăng: 27/12/2019

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện theo Công văn số 773/TCCB về việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương ban hành theo Quyết định số 1056/QĐ-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Vụ Tổ chức cán bộ gửi các đơn vị Quyết định số 1056/QĐ-BNV để nghiên cứu, thực hiện.

Ngày đăng: 25/12/2019

Cải cách hành chính xây dựng kế hoạch cho năm 2020 của Bộ TNMT phải dựa trên cải cách thể chế

Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Tập trung nguồn lực để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa môi trường cùng với kinh tế, xã hội là ba trụ cột trung tâm của phát triển, đưa công tác bảo vệ môi trường sang giai đoạn mới từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, coi rác thải là tài nguyên và

Ngày đăng: 20/12/2019

Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng ngành KTTV

Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng: 19/12/2019

Triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; Căn cứ Văn bản số 6722/BTNMT - KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung.

Ngày đăng: 13/12/2019

Hoạt động công tác thi đua khen thưởng của ngành KTTV năm qua

Tổng cục KTTV đã thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xét thưởng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 của Tổng cục KTTV.

Ngày đăng: 11/12/2019

Công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2019

Thực hiện Công văn số 6383/BTNMT-TTr ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý IV và năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác PCTN quý IV và năm 2019.

Ngày đăng: 06/12/2019

Thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Sau khi xem xét Công văn số 985/ĐKVTN-VP ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên về việc áp dụng chính sách đối với cán bộ viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn có đánh giá nhận định

Ngày đăng: 28/11/2019