Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, thực hiện nhiệm vụ

Nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt mục tiêu đề ra. Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, chuyên gia đầu ngành giỏi. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ ngại r

Ngày đăng: 25/08/2019

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền

Thực hiện Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện các phong trào thi đua

Ngày đăng: 15/08/2019

Nâng cao năng lực cán bộ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ tổ chức hội thi quan trắc viên giỏi

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã tổ chức Hội thi Quan trắc viên Khí tượng Thủy văn giỏi năm 2019 với hơn 50 quan trắc viên đến từ các trạm Khí tượng Thủy văn ở 19 tỉnh thành khu vực Nam Bộ về tham dự Hội thi.

Ngày đăng: 14/08/2019

Báo cáo công tác phong trào phát huy sáng kiến

Thực hiện Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện các phong trào thi đua

Ngày đăng: 18/07/2019

Nâng cao tinh thần đoàn kết cán bộ viên chức Đài KTTV khu vực Nam Bộ đẩy mạnh hoạt động phong trào

Hơn 140 cán bộ viên chức của Đài KTTV khu vực Nam Bộ tham gia, trong đó gần 2/3 là các viên chức thuộc 18 Đài KTTV tỉnh về tham dự, các vận động viên được chia thành 4 cụm để thi đấu với nhau, mỗi cụm mang màu áo, phong cách riêng đại diện cho từng vùng của khu vực Nam Bộ. Hội thi diễn ra trong suốt tháng 4, bắt đầu bằng cuộc thi sáng tác thơ, bút ký và các môn thi thể thao diễn ra trong 02 ngày 25.

Ngày đăng: 18/07/2019

Đào tạo nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường

Bộ TN&MT được hình thành và công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn các cấp lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất lượng nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức của ngành. Bộ TN&MT đã xây dựng và ban hành nhiều Quy hoạch, Chiến lược, Đề án nhằm định hướng và là công cụ để tổ chức thực hiện tốt, bài bản công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành TN&MT.

Ngày đăng: 18/07/2019

Hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn – nhìn từ công tác cán bộ

Ngành Khí tượng Việt Nam đã trải qua hơn 100 năm hoạt động và phát triển với nhiều cống hiến quan trọng cho đất nước cũng như nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng rất lớn của thiên tai có nguồn gốc KTTV, nhưng không thể phủ nhận một thế kỷ qua với sự nỗ lực không mệt mỏi của các nhà khoa học, nhà quản lý, những hiện tượng thời tiết, đặc biệt là thời tiết cực đoan đã được dự báo, cảnh báo tương đối kịp thời. Đặc biệt, với Việt Nam, một quốc gia mà ngành nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo, nhu cầu về thông tin thời tiết, về sự thay đổi mùa rất cần thiết thì vai

Ngày đăng: 18/07/2019

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền

Thực hiện Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện các phong trào thi đua

Ngày đăng: 17/07/2019

Bài học từ công tác tổ chức bộ máy, cán bộ ngành tài nguyên và Môi trường Tỉnh Lào Cai hơn 15 năm phát triển

Với định hướng thành lập các bộ đa ngành, năm 2002 Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập. Theo đó, năm 2003, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai được thành lập tại Quyết định số 178/QĐ.UB ngày 14/5/2003 với hạt nhân nòng cốt là Sở Địa chính với các phòng có chức năng quản lý nhà nước về môi trường, khoáng sản, nước từ các Sở Khoa học công nghệ, Công nghiệp, Nông nghiệp.

Ngày đăng: 17/07/2019

Nhân lực ngành khí tượng thủy văn trong cách mạng công nghiệp 4.0

Các hiện tượng thời tiết và thời tiết cực đoan phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Trên thế giới, ngành khí tượng thủy văn trải qua hơn 100 năm phát triển, cho tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, luôn giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc ứng dụng công nghệ càng trở lên quan trọng hơn bao giờ hết

Ngày đăng: 04/07/2019

Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 cho ngành tài nguyên môi trường

Theo Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 Bộ TN&MT ban hành dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của Bộ và theo quy định của Bộ Nội vụ; đồng thời để hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm, tổ chức điều tra xã hội học theo yêu cầu, kế hoạch của Bộ Nội vụ.

Ngày đăng: 26/06/2019

Những quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính tại Bộ TN&MT

Với phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, ngày từ những ngày đầu năm mới (ngày 02/01/2019), Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 12/QĐ-BTNMT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Ngày đăng: 24/06/2019

Mục tiêu cải cách hành chính 2020 của ngành Tài nguyên và Môi trường

Bộ TN&MT tiếp tục đưa ra những mục tiêu có tính đột phá và quan trọng trong cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác tổ chức hoạt động hiệu lực hiệu quả đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của nhân dân

Ngày đăng: 19/06/2019

Kế hoạch xây dựng cải cách hành chính thông qua công tác chỉ đạo, điều hành

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của đơn vị mình; gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng.

Ngày đăng: 13/06/2019

Để cải cách hành chính hiệu quả cần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách tổ chức bộ máy

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 315-CTr/BCSĐTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017; tiếp tục thực hiện Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016 về Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tà

Ngày đăng: 03/06/2019

Phương hướng, nhiệm vụ của công tác phòng chống tham nhũng trong kỳ tiếp theo

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, Tổng cục KTTV sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

Ngày đăng: 18/05/2019

Công tác thực hiện chế độ, chính sách, lao động tiền lương ngành KTTV

Tổng cục KTTV đã trình lãnh đạo xem xét, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với 02 công chức lãnh đạo.

Ngày đăng: 17/05/2019