Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và công tác cải cách hành chính

Tổng KTTV đã ký ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Tổng cục; phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện. Thực hiện thủ tục trình Lãnh đạo Tổng cục cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng, các hội nghị, hội thảo theo yêu cầu công tác

Ngày đăng: 15/05/2019

Đề xuất định hướng thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 về công tác tổ chức cán bộ của ngành KTTV

Tổng cục tiếp tục đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV đáp ứng yêu cầu công tác. Tổng cục tiếp tục triển khai rà soát bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục giai đoạn 2020-2021 theo yêu cầu công tác.

Ngày đăng: 01/05/2019

Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của Tổng cục KTTV

Tổng cục đã chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính Tổng cục KTTV luôn xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị, do đó đã tập trung chỉ đạo triển khai, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện chương trình công tác và Kế hoạch CCHC năm 2019 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả, đồng thời gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác đánh giá cán bộ đối với người đứng đầu đơn vị, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị với công tác này; tiếp tục hoàn thiện thể chế tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách về KTTV.

Ngày đăng: 25/04/2019

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục KTTV

Tổng cục đã thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 09/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sử dụng văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Tổng cục KTTV đã quán triệt công chức, viên chức tăng cường xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT đã đi vào nền nếp và đạt được những kết quả nhất định.

Ngày đăng: 15/04/2019

Công tác giáo dục, phổ biến pháp luật gắn với truyền thông KTTV , Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tổng cục tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về KTTV trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với Truyền hình Nhân dân tuyên truyền về công tác triển khai Luật khí tượng thủy văn và các văn bản pháp quy có liên quan; phát động hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Giải búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019” và Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ II trong toàn Tổng cục; phối hợp Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và

Ngày đăng: 08/04/2019

Cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy của Tổng cục KTTV

Tổng cục thúc đẩy việc thực hiện các thủ tục hành chính luôn được Lãnh đạo Tổng cục KTTV quan tâm thực hiện nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, loại bỏ những rườm rà, chồng chéo, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân.

Ngày đăng: 04/04/2019

Cải cách tài chính công của Tổng cục Khí tượng Thủy văn 2019

Tổng cục chỉ đạo việc phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao kế hoạch dự toán NSNN năm 2019 cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục tại Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018. Trong năm 2019, Tổng cục KTTV có 78 nhiệm vụ cần phê duyệt (Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 02 nhiệm vụ, Tổng cục phê duyệt theo phân cấp 76 nhiệm vụ). Hiện nay, Bộ đã phê duyệt 02/02 nhiệm vụ; Tổng cục đã phê duyệt 76/76 nhiệm vụ.

Ngày đăng: 27/03/2019

Xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 của Tổng cục KTTV

Tổng cục thực hiện ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020; Kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2020; Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020; Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và công tác CCHC năm 2020 của Tổng cục KTTV. Thực hiện Chương trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo VBQPPL năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định.

Ngày đăng: 21/03/2019

Đánh giá ưu điểm, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của ngành Khí tượng Thủy văn

Trong năm 2019, Tổng cục KTTV đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như kế hoạch CCHC năm 2019 đã đề ra; công tác CCHC của Tổng cục đã hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể mang tính hiệu quả, thiết thực. Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC luôn được Lãnh đạo Tổng cục quan tâm và chỉ đạo kịp thời. Hệ thống chính sách, pháp luật về KTTV tiếp tục được hoàn thiện; tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo hướng tinh gọn, đồng bộ và thống nhất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ đ

Ngày đăng: 20/03/2019

Đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của ngành Khí tượng Thủy văn

Để tích cực cải cách hành chính Ngành KTTV cần tích cực thúc đẩy các nhiệm vụ sau. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác CCHC đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2020 của Tổng cục và của đơn vị bảo đảm đúng yêu cầu, chất lượng và hiệu quả.

Ngày đăng: 04/03/2019

Công tác tổ chức bộ máy, biên chế cho ngành Khí tượng Thủy văn

Xây dựng Đề án “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thuỷ văn Việt Nam”, trình Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 03 tháng 10 hàng năm là ngày truyền thống ngành KTTV Việt Nam.

Ngày đăng: 21/02/2019

Công tác quản lý công chức, viên chức ngành Khí tượng Thủy văn

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019 - 2021; xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng Quy hoạch lãnh đạo Tổng cục KTTV và Quy hoạch lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026.

Ngày đăng: 20/02/2019

Tổng cục KTTV đăng ký thi đua năm 2019

Hưởng ứng phong trào thi của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT ngày 01 tháng 02 năm 2019 với lời kêu gọi của Bộ trưởng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên môi trường hăng hái thi đua công tác, lao động và học tập với tinh thần trách nhiệm cao, ra sức phấn đấu, tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua cao nhất, lòng yêu nước mạnh mẽ, ý chí tự lực tự cường, yêu ngành, yêu nghề với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước”; Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) đã phát động

Ngày đăng: 14/02/2019

Kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng

Năm 2019 là năm có ý nghĩa tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực để phấn đấu về đích các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của cả nước và của ngành tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Ngành cũng là năm sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc p

Ngày đăng: 12/02/2019

Phát động phong trào thi đua năm 2019

Thực hiện Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả bứt phá phát triển bền vững đất nước”, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần “thi đua ái quốc”.

Ngày đăng: 08/02/2019