Thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Sau khi xem xét Công văn số 985/ĐKVTN-VP ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên về việc áp dụng chính sách đối với cán bộ viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn có đánh giá nhận định

Ngày đăng: 28/11/2019

Hướng đến các mục tiêu năm 2030 cho ngành khí tượng thủy văn

Những điểm nhấn trong chiến lược đầu tư của ngành khí tượng thủy văn trong thập kỷ tới là tăng mật độ trạm quan trắc, nâng cấp hệ thống truyền tin, tối ưu hóa hệ thống dữ liệu, mô hình…

Ngày đăng: 21/11/2019

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền

Thực hiện Công văn số 2963/BTNMT-TĐKTTT ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền.

Ngày đăng: 13/11/2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, kế hoạch trọng tâm tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Công tác pháp chế, kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV a) Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Năm 2019, Tổng cục KTTV được Bộ TNMT giao xây dựng 01 Đề án, 01 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư của Bộ TNMT (Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2018 của Bộ TNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2019), tiến độ thực hiện tháng 10/2019, như sau.

Ngày đăng: 04/11/2019

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền

Thực hiện Công văn số 2963/BTNMT-TĐKTTT ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền.

Ngày đăng: 01/11/2019

Kết quả tổ chức phong trào thi đua

Từ đầu năm 2019, Tổng cục KTTV đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phát động thi đua, vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động quán triệt tinh thần thi đua yêu nước và đăng ký thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Các phong trào thi đua của Tổng cục đã được các đơn vị triển khai phát động rộng khắp tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Ngày đăng: 29/10/2019

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền

Thực hiện Công văn số 2963/BTNMT-TĐKTTT ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền.

Ngày đăng: 24/10/2019

Khóa bồi dưỡng nghề nghiệp viên chức Tài nguyên và Môi trường hạng II

Căn cứ Quyết định số 3157/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II. Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II tại thành phố Hà Nội.

Ngày đăng: 24/10/2019

Lớp Bồi dưỡng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Thực hiện Quyết định số 4005/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức lớp “Bồi dưỡng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ” lần 02.

Ngày đăng: 17/10/2019

Tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ trong các cơ quan

Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ thời gian qua đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức các ngành; nâng cao năng lực lãnh đạo; triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn.

Ngày đăng: 09/10/2019

Tin về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Đài Khí tựợng Thủy văn khu vực Đông Bắc

Theo Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 93/2010/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Ngày đăng: 19/09/2019

Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục KTTV lần thứ IV

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục KTTV lần thứ IV

Ngày đăng: 12/09/2019

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục KTTV lần thứ IV

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) triển khai tổ chức thực hiện Hội nghị.

Ngày đăng: 12/09/2019

Thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Sau khi xem xét Công văn số 317/ĐKVTTB ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ về việc báo cáo thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông báo để Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước

Ngày đăng: 09/09/2019

Thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Sau khi xem xét Công văn số 317/ĐKVTTB ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ về việc báo cáo thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạnh 2018-2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn có một số nhận định.

Ngày đăng: 09/09/2019