Tin tức cải cách hành chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (18/01/2022)

Tin tức KHTC

Quy định về giải quyết hồ sơ hoàn thuế (21/02/2022)

Tin tức TCCB

Tổ chức Giải Thể thao và Hội diễn văn nghệ chào mừng chào mừng 20 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (17/05/2022)

Pháp chế

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở (10/05/2022)