Tin tức cải cách hành chính

Tổng cục Khí tượng Thủy văn Ban hành nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 (30/01/2024)

Tin tức KHTC

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn công tác kế hoạch - tài chính năm 2023 (08/12/2023)

Tin tức TCCB

6 nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (30/01/2024)

Pháp chế

Thông tư 29 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động (30/01/2024)