Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày: 22-06-2023 | Lượt xem: 1627

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC của Tổng cục; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của Tổng cục; gắn kết quả thực hiện CCHC trong bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với thủ trưởng đơn vị cũng như với các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục.

2. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Tổng cục trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2023 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

3. Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TNMT, Kế hoạch của Tổng cục về công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực KTTV; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của công chức, viên chức.

4. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục trình Bộ trưởng Bộ TNMT phê duyệt, ban hành; ban hành theo thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

5. Hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật KTTV và các văn bản quy phạm pháp luật khác để thực thi hiệu quả Luật Khí tượng thủy văn, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động KTTV phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy lùi tình trạng vi phạm hành lang kỹ thuật trạm KTTV; chỉ đạo tổ chức thực hiện và triển khai Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, thực hiện công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử của Bộ đúng quy định; tiếp nhận và giải quyết TTHC theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

7. Tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV. Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Tổng cục; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức về quản lý, sử dụng, vận hành các thiết bị, công nghệ về quan trắc KTTV, thông tin dữ liệu KTTV, dự báo, cảnh báo KTTV đã được đầu tư trang bị mới và sẽ được đầu tư trong thời gian tới qua các chương trình, đề án, dự án.

8. Triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Tổng cục giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 đã được phê duyệt; thực hiện các thủ tục cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu công tác.

9. Thực hiện kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng và văn phòng năm 2023 của Tổng cục.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: