Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh các hoạt động cải cách hành chính năm 2023

Đăng ngày: 20-03-2023 | Lượt xem: 1446
Thực hiện Quyết định số 4010/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC quý I năm 2023 đạt được nhiều kết quả, chỉ tiêu đề ra.

Tổng cục KTTV xác định CCHC tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục năm 2023. Tổng cục tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Tổng cục, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC. Gắn trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị; đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Tổng cục đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 (Quyết định số 07/QĐ- TCKTTV ngày 16/01/2022); Chương trình công tác năm 2023 (Quyết định số 30/QĐ-TCKTTV ngày 17/02/2022), trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, kết quả đầu ra, trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch.

Năm 2023, Tổng cục đã tập trung xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 của Tổng cục, gồm 37 nhiệm vụ/hoạt động CCHC bao quát 7 nội dung về CCHC; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCHC năm 2023. Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện.

Về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC: Tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang tuyên truyền CCHC trên trang thông tin điện tử của Tổng cục KTTV. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC trên trang thông tin điện tử của Tổng cục, đăng tải Kế hoạch CCHC năm 2023, đây là kênh tuyên truyền hiệu quả, góp phần đưa thông tin kịp thời, chính xác về công tác CCHC đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong Tổng cục.

Năm 2023, Tổng cục được giao 03 nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục hoàn thiện việc Lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: Hiện nay, Tổng cục KTTV đang trình các thành viên Hội đồng thẩm định hồ sơ Quy hoạch. Về Đề án hiện đại hóa ngành KTTV: Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ. Về xây dựng Nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV: đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định; đang hoàn thiện Công văn của Bộ gửi UBND các tỉnh đề nghị tổng kết tình hình thi hành pháp luật; nghiên cứu các văn bản liên quan phục vụ xây dựng dự thảo Nghị định.

Khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ, Tổng cục KTTV luôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra và đảm bảo chất lượng về nội dung. Căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng các đề án phát triển ngành KTTV phải đáp ứng tối ưu cho công tác cảnh báo, dự báo KTTV; phòng, chống thiên tai, bảo vệ an ninh quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: