Đẩy mạnh xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Đăng ngày: 20-03-2023 | Lượt xem: 1802
Cải cách hành chính là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục trong năm 2023, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch. Trong Quý I 2023, Tổng cục KTTV đã tập trung triển khai các hoạt động này và đạt được nhiều kết quả nổi bật ở nhiều lĩnh vực.

Đẩy mạnh xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 107/QĐ-BTNMT ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV được giao thực hiện 01 Nghị định và 04 Thông tư: Nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV: đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định. Thông tư thay thế Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng: đã có Quyết định thành lập tổ soạn thảo và đang hoàn thiện dự thảo Thông tư theo ý kiến thẩm định của các Vụ chuyên môn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm KTTV tự động; Thông tư thay thế Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường: đang dự thảo Quyết định thành lập Tổ soạn thảo và trình Bộ ký ban hành.

Nhiệm vụ Lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Tờ trình số 18/TTr-BTNMT ngày 13/03/2023.

Xây dựng Đề án hiện đại hóa ngành KTTV đến năm 2025: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 09/TTr-BTNMT ngày 21/02/2023 trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án  Hiện đại hóa Ngành KTTV đến năm 2025 và thời kỳ 2026 - 2030”.

Tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật

Tổng cục KTTV đã ban hành Công văn số 1478/TCKTTV-VP ngày 18/11/2022 về việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 và xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2023 gửi Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó năm 2023, Tổng cục KTTV tiến hành tổ chức kiểm tra thi hành pháp luật KTTV tại các địa phương: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, Hà Tĩnh, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Hậu Giang và một số tỉnh khác; ban hành Công văn số 05/TCKTTV-VP ngày 05/01/2023 về việc rà soát, hoàn thiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, qua đó đã đưa ra được Nội dung chương trình kiểm tra năm 2023 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chú trọng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KTTV

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục đặc biệt là các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh, thành phố đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố lồng ghép tuyên truyền về KTTV với tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản dưới luật gắn liền với công tác phòng, chống thiên tai, phục vụ phát triển bền vững.

Công tác tuyên truyền về tình hình dự báo, cảnh báo KTTV, phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được đẩy mạnh. Các hoạt động quản lý nguồn thông tin KTTV trên các phương tiện truyền thông được tăng cường, các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV đã được gửi đầy đủ, kịp thời đến các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.
Thực hiện Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022, Tổng cục đã nghiên cứu dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực KTTV tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn (hiện đang trình Chính phủ phê duyệt).
Hiện lĩnh vực KTTV có 10 TTHC do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, trong đó có 07 TTHC cấp Trung ương và 03 TTHC cấp tỉnh, gồm:

Cấp Trung ương: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV. Xin phép trao đổi thông tin, dữ liệu KTTV, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV. Thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết. Thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết.

Cấp tỉnh: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Tổng cục KTTV hiện không được thành lập Bộ phận một cửa, chỉ cử 02 cán bộ tham gia Bộ phận một cửa của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực KTTV.

Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC. Trong quý I năm 2023, Tổng cục KTTV đã thực hiện tiếp nhận mới 01 hồ sơ TTHC liên quan đến cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV, trong đó: trực tuyến: 01; trực tiếp: 0; sau đó 01 hồ sơ đã được tổ chức xin rút.

Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: Số lượng hồ sơ TTHC từ kỳ trước chuyển qua: 01. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 01; trong đó, giải quyết trước hạn: 0, đúng hạn: 01, quá hạn: 0. Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 01.

Trong quý I năm 2023, Tổng cục KTTV đã tiếp nhận và giải quyết các TTHC đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo quy định.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: