Đẩy mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2023 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 17-01-2023 | Lượt xem: 2765
Theo Quyết định số 07-QĐ-TCKTTV, ngày 16/1/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Theo đó, phân công rõ nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục KTTV trong năm 2023

Mục tiêu của kế hoạch nhằm Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về KTTV, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật; hoàn thành 100% Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2023, không để nợ đọng VBQPPL; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục KTTV; xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC đơn giản, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Tổng cục KTTV theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chế độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục; xây dựng vị trí việc làm ngạch công chức nghiệp vụ chuyên ngành KTTV, vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực KTTV, chuyên môn dùng chung và hỗ trợ phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành KTTV tại Trung ương và địa phương.; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc Tổng cục; tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chuyên sâu, chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu công tác trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển, sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình kiện toàn bộ máy; Siết chặt kỷ luật tài chính, giám sát chặt chẽ đầu tư công, sử dụng và quản lý hiệu quả tài sản công, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước; hoàn thiện đồng bộ về cơ chế tài chính đối với các hoạt động của ngành KTTV; tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật; bảo đảm việc phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác minh bạch, hiệu quả, quản lý theo mục tiêu.;  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của Tổng cục, giữa các đơn vị với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân; tiếp tục triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm Quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo đúng tiến độ.

Từ đó, tập trung đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2023

Công tác chỉ đạo, điều hành

a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của Tổng cục; gắn kết quả thực hiện CCHC trong bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với thủ trưởng đơn vị cũng như với các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục.

b) Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2023 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

c) Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực KTTV; tăng cường ý

thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức.

d) Thực hiện triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2023 của Tổng cục theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

e) Phối hợp với Đảng ủy Tổng cục, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác CCHC của Tổng cục; thực hiện việc kiểm tra công tác CCHC tại một số đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Cải cách thể chế

a) Thực hiện Chương trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo VBQPPL năm 2023 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định.

b) Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc thực thi chính sách, pháp luật về KTTV tại các tỉnh, thành phố theo kế hoạch được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

c) Rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bảo đảm khắc phục các quy định còn bất cập và phù hợp với các luật mới được ban hành; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, quy định kỹ thuật về công tác KTTV ở cả Trung ương và địa phương.

d) Đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật về KTTV về cách thức triển khai thực hiện theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Cải cách thủ tục hành chính

a) Đề xuất đơn giản hóa TTHC theo hướng quy định TTHC thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến; quy định bãi bỏ các thành phần hồ sơ có thể khai thác trên cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp hoặc thành phần hồ sơ đã được lưu tại cơ quan giải quyết TTHC; tính toán chi phí tuân thủ khi cắt giảm TTHC. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát các quy định, quy chế, văn bản về chế độ, chính sách... để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm giảm bớt các thủ tục, quy trình không cần thiết, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc.

b) Tiếp tục duy trì việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật KTTV, tình hình giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục; các kiến nghị đề xuất đơn giản hóa

quy định, TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc về tình hình vi phạm trong hoạt động quản lý về KTTV tại Trung ương và địa phương.

c) Xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy phạm, kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống các đài, trạm KTTV; tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết các vụ việc vi phạm hành lang kỹ thuật công trình KTTV.

Tiếp tục vận hành và duy trì thông suốt hoạt động các đường dây nóng; kịp thời phát hiện và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc về tình hình vi phạm trong hoạt động quản lý về KTTV tại Trung ương và địa phương.

Cải cách tổ chức bộ máy

a) Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV; trình Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV; phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV.

b) Hoàn thiện đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

c) Tiếp tục trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập, di chuyển, đổi tên, giải thể một số trạm KTTV theo quy định tại Thông tư số 18/2022/TT-BTNMT ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung quan trắc KTTV đối với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia.

d) Điều chỉnh, bổ sung đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục theo quy định, hướng dẫn mới của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện sắp xếp đội ngũ quan trắc viên phù hợp với đề án vị trí việc làm mới.

Cải cách chế độ công vụ

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại các Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020.

b) Đẩy mạnh công tác đánh giá công chức, viên chức theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều với tiêu chí cụ thể dựa trên kết quả, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

c) Tổ chức triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục năm 2023 theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

d) Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, điều động để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phòng, chống tham nhũng.

e) Cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng tại các kỳ thi do Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

g) Xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, công chức, viên chức năm 2023 của Tổng cục KTTV.

h) Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục; nâng cao trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng; triển khai tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng các tiêu chuẩn ngạch công chức, hạng viên chức và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và theo yêu cầu của vị trí việc làm.

g) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, trọng tâm là việc quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ, thông tin dữ liệu về đội ngũ công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Cải cách tài chính công

a) Rà soát, cập nhật và hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính, kế toán, đầu tư công thuộc thẩm quyền của Tổng cục theo quy định; đảm bảo phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác minh bạch, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn tiếp theo cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Tiếp tục rà soát, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục và các quy định hiện hành.

d) Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý và xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

e) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công, quản lý kế hoạch tài chính và xử lý công việc trên môi trường mạng.

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

a) Xây dựng Kế hoạch phát triển Chính phủ số năm 2023 của Tổng cục KTTV và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử tại các đơn vị thuộc Tổng cục. Duy trì 100% công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử; 100% văn bản, tài liệu (không mật) là văn bản điện tử, trao đổi trên môi trường mạng và kết nối, gửi nhận văn bản trên trục liên thông với các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 100% VBQPPL, văn bản cần phổ biến đưa lên Cổng thông tin của Tổng cục; phấn đấu đạt 100% văn bản điện tử xác thực chữ ký số.

c) Tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu KTTV liên thông với Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ triển khai Chính phủ điện tử.

d) Trả lời kịp thời các câu hỏi của người dân trên Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

e) Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo KTTV; ứng dụng và phát triển công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại trong điều tra cơ bản, khảo sát, đo đạc, quan trắc và dự báo KTTV.

g) Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết nhiệm vụ, đặc biệt là sử dụng mạng Internet để trao đổi, giải quyết công việc. Cải tiến hình thức, nội dung các cuộc họp nhằm nâng cao chất lượng và giảm bớt thời gian đạt hiệu quả cao.

h) Duy trì áp dụng, cập nhật thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: