Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 22-06-2023 | Lượt xem: 1440
Xác định Cải cách hành chính tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục năm 2023, Tổng cục tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Tổng cục, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC.

Năm 2023, Tổng cục đã tập trung xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 của Tổng cục, gồm 37 nhiệm vụ/hoạt động CCHC bao quát 7 nội dung về CCHC; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCHC năm 2023. Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2023 của Bộ trưởng Bộ TNMT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành TNMT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 của Bộ TNMT; Quyết định số 107/QĐ-BTNMT ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ TNMT về phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ, Tổng cục KTTV được giao thực hiện 01 Nghị định và 04 Thông tư: Nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV: Bộ trưởng Bộ TNMT đã ban hành quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập. Thông tư thay thế Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ TNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng: đang hoàn thiện theo các ý kiến góp ý và trình Bộ TNMT ban hành theo đúng kế hoạch được giao tại Phiếu trình số 45/PTr-TCKTTV 26/5/2023.

Thông tư thay thế Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật công tác điều tra khảo sát KTTV: đang hoàn thiện dự thảo Thông tư theo ý kiến thẩm định của các Vụ chuyên môn trực thuộc Bộ TNMT. Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ TNMT quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm KTTV tự động: đã trình và được Bộ ban hành quyết định thành lập Tổ soạn thảo thông tư (Quyết định số 395/QĐ-BTNMT ngày 24/2/2023); hiện Tổ soạn thảo đang triển khai các nội dung theo kế hoạch.

Thông tư thay thế Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường: Bộ trưởng Bộ TNMT đã ban hành quyết định thành lập Tổ soạn thảo thông tư (Quyết định số 496/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2023); hiện Tổ soạn thảo đang triển khai các nội dung theo kế hoạch.

Tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến hơn 37 Văn bản QPPL do các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ ngành khác chủ trì soạn thảo.

Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật: Tổng cục đã ban hành Công văn số 1478/TCKTTV-VP ngày 18/11/2022 về việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 và xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2023 gửi Thanh tra Bộ TNMT; theo đó năm 2023, Tổng cục tiến hành tổ chức kiểm tra thi hành pháp luật KTTV tại các địa phương sau: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, Hà Tĩnh, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Hậu Giang và một số tỉnh khác; ban hành Công văn số 05/TCKTTV-VP ngày 05/01/2023 về rà soát, hoàn thiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, qua đó đưa ra nội dung chương trình kiểm tra năm 2023 báo cáo Bộ TNMT; ban hành Quyết định số 299/QĐ-TCKTTV ngày 26/5/2023 và Quyết định số 234/QĐ-TCKTTV ngày 02/6/2023 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật KTTV năm 2023 tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Vĩnh Phúc.

 Tiếp tục rà soát các thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật KTTV tại 12 tỉnh/thành phố trong năm 2022 và đề xuất phương án xử lý đối với các đối tượng chưa khắc phục những vi phạm đã nêu trong thông báo kết luận. Tổng cục đã có Công văn đề nghị UBND các tỉnh: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Bình Định và Khánh Hòa phối hợp cung cấp thông tin phục vụ kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV trên địa bàn.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KTTV luôn được chú trọng, tăng cường tại địa phương góp phần đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý nhà nước cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh/thành phố. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục đặc biệt là các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh, thành phố đã phối hợp với Sở TNMT các tỉnh/thành phố lồng ghép tuyên truyền về KTTV với tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản dưới luật gắn liền với công tác phòng, chống thiên tai, phục vụ phát triển bền vững.

Công tác tuyên truyền về tình hình dự báo, cảnh báo KTTV, phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh. Các hoạt động quản lý nguồn thông tin KTTV trên các phương tiện truyền thông được tăng cường, các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV được gửi đầy đủ, kịp thời đến các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2023 với chủ đề:  Từ ứng phó đến hành động sớm” với mục tiêu nhằm tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023 và đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai; tổ chức ghi hình, phỏng vấn về tình hình thời tiết cho các kênh truyền hình, phát thanh; cung cấp 02 bản thông tin cho 60 cơ quan báo, đài phát thanh truyền hình về những nhận định khí tượng, thủy văn, hải văn.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

 Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, Tổng cục đã thực hiện nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 09/10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dự báo, cảnh báo và thông tin, dữ liệu KTTV nhằm tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT và Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022, Tổng cục đã nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực KTTV quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP và Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ TNMT quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết. Hiện đã được ban hành tại Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực TNMT và Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ TNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa (cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng, nhân sự, cơ chế phối hợp, chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức và người lao động). Tổng cục hiện không được thành lập Bộ phận một cửa, chỉ cử 02 cán bộ tham gia Bộ phận một cửa của Bộ TNMT để thực hiện tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực KTTV.

Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng cục đã thực hiện tiếp nhận mới 01 hồ sơ TTHC liên quan đến cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV, trong đó: trực tuyến: 01; trực tiếp: 0; sau đó 01 hồ sơ đã được tổ chức xin rút.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng cục chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC về lĩnh vực KTTV.

Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng cục đã tiếp nhận và giải quyết các TTHC đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo quy định.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: