Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Đăng ngày: 13-02-2023 | Lượt xem: 2084
Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa ban hành quyết định số 28/ QĐ-TCKTTV về Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Tổng cục KTTV.

Mục tiêu của Kế hoạch là thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP, đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo Quyết định, Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Tổng cục KTTV với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP của Tổng cục KTTV giai đoạn 2021-2025; gắn với hoàn thành chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục KTTV trong Chương trình hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 (đã được ban hành tại Quyết định số 52/QĐ- BTNMT ngày 12 tháng 01 năm 2023).

Tập trung rà soát, ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật; rà soát và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, đơn giá, định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công, tài sản công, khoán chi, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; lao động, biên chế.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước (kể cả chi đầu tư và chi thường xuyên) tạo nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội).

Tăng cường quản lý vốn đầu tư công; quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn năm 2023 được giao

Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn viện trợ ODA, vốn vay ưu đãi và các nguồn vốn hợp pháp khác.

 Đẩy mạnh triển khai thi hành có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc triển khai đồng bộ có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung .

Nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP.

Toàn văn Quyết định số 28/ QĐ-TCKTTV về Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Tổng cục KTTV

/upload/files/qd-ban-hanh-kh-thuc-hien-thtk-2023-signed.pdf

/upload/files/2023/VBPL/kh-thuc-hien-thtk-2023-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: