Tổng cục Khí tượng Thủy văn: Tổ chức thực hiện cải cách hành chính bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch

Đăng ngày: 20-01-2023 | Lượt xem: 1897
Việc thực hiện các thủ tục cải cách hành chính luôn được Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) quan tâm thực hiện nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, loại bỏ những rườm rà, chồng chéo, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Trong năm 2023, Tổng cục KTTV giao các đơn vị tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính theo quyết định ban hành số 07-QĐ-TCKTTV ngày 16 tháng 1 năm 2023

Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch CCHC năm 2023 của Tổng cục, khẩn trương chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2023 của đơn vị, thời gian ban hành chậm nhất 30 ngày kể từ ngày Kế hoạch CCHC của Tổng cục được ban hành.

Tổ chức lập dự toán kinh phí để thực hiện các đề án, dự án, chương trình (nếu có), nhiệm vụ CCHC năm 2023, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ (quý I, 6 tháng, quý III, năm) của đơn vị và gửi về Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10 tháng cuối quý.

Các đơn vị có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ thực hiện tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo quy định.

Bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện nội dung cải cách tổ chức bộ máy và nội dung cải cách chế độ công vụ của Tổng cục theo Kế hoạch được phê duyệt.

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn, đề xuất khen thưởng kịp thời, chính xác những đơn vị, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc nhiệm vụ CCHC năm 2023 của Tổng cục.

Trình Tổng cục trưởng các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; thực hiện kiểm tra công tác CCHC năm 2023 của Tổng cục.

Tổng hợp, báo cáo kết quả tiến độ thực hiện công tác CCHC hàng quý, 6 tháng và năm 2023 của Tổng cục gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo kế hoạch.

Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch - Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo nội dung cải cách tài chính công của Tổng cục theo Kế hoạch.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về kế hoạch, tài chính, tài sản, đầu tư và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo đúng quy định hiện hành.

Trách nhiệm của Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng, mở rộng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục; định kỳ báo cáo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục rà soát, đánh giá, cải tiến các quy trình áp dụng vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định.

Tổng hợp, xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác CCHC và phân bổ kinh phí để thực hiện.

Trách nhiệm của Vụ Quản lý dự báo KTTV

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng Kế hoạch phát triển Chính phủ số của Tổng cục năm 2023 và theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn được giao bảo đảm chất lượng, tiến độ triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành KTTV theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phối hợp với Văn phòng Tổng cục thực hiện nội dung cải cách TTHC của Tổng cục.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện và định kỳ báo cáo nội dung phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Tổng cục theo Kế hoạch.

Trách nhiệm của Văn phòng Tổng cục

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo nội dung cải cách thể chế và nội dung cải cách TTHC của Tổng cục theo Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì xây dựng VBQPPL theo Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ trì, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của Tổng cục; tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; chủ trì tổng hợp thông tin về đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về KTTV.

Chủ động cung cấp đầy đủ thông tin KTTV cho các cơ quan truyền thông đại chúng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; về các hiện tượng KTTV nhất là các hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV

Chủ trì xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu KTTV liên thông với Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ triển khai Chính phủ điện tử.

Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ; các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng đảm bảo tích hợp, thống nhất và đồng bộ các hệ thống mạng thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ và tự động.

Đối với các cấp ủy đảng và các tổ chức, đoàn thể trong Tổng cục

Đề nghị Đảng ủy Tổng cục, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục có kế hoạch phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đoàn thể trực thuộc Tổng cục tham gia tổ chức thực hiện Kế hoạch; cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể các đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia cùng lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: