Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” ngành Tài nguyên Môi trường

Đăng ngày: 15-10-2021 | Lượt xem: 545
Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, để phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả cao, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua

Quyết định số 1956/QĐ-BTNMT ngày 13/10/2021 Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của ngành tài nguyên và môi trường

/upload/files/2021/1956-qd-btnmt-signed.pdf
 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: