Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày: 01-09-2021 | Lượt xem: 1154
Trong giai đoạn 2015-2020 các phong trào thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã được Đảng, Quốc hội và Chính phủ thông qua và các phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và nêu gương, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có những sáng kiến hay, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt... tạo sự lan tỏa sâu rộng; căn cứ Kế hoạch số 03/KHBTNMT ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, Tổng cục KTTV tiếp tục ban hành kế hoạch triển khai xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của Tổng cục giai đoạn 2021-2025.

Xác định vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua trong toàn Tổng cục trong giai đoạn hiện nay; xem đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi, rộng khắp, để thi đua trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị thường xuyên bám sát phong trào thi đua, chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng, nêu gương điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, từ đó phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng, nêu gương tại đơn vị và trong toàn Tổng cục cho nhiều người học tập làm theo.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và văn bản hướng dẫn thi hành.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực.

Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2020-2025

/upload/files/2021/03-kh-btnmt-signed.pdf

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: