Triển khai các hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác bình đẳng giới năm 2023

Đăng ngày: 12-07-2023 | Lượt xem: 2161
Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên trong cơ quan, đơn vị về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, như: Luật Bình đẳng giới, Bộ luật Lao động (đặc biệt quan tâm đến các nội dung về bình đẳng giới), Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”, Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, v.v. Đẩy mạnh truyền thông về các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030.

Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, đối tượng cụ thể. Chủ động, tích cực lồng ghép các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong các chương trình, đề án, kế hoạch, dự án,…liên quan của cơ quan, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm lan tỏa thông tin nhanh, hiệu quả.

Chủ động, tăng cường truyền thông về luật pháp, chính sách và những thành tựu, kết quả về bình đẳng giới trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, của ngành cho các đối tác quốc tế; tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch về bình đẳng giới của Việt Nam.

 Tổ chức truyền thông, phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách về bình đẳng giới cho công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị ít nhất 02 cuộc/01 năm. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị.

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về bình đẳng giới.

Tổ chức hoặc lồng ghép các nội dung, hoạt động tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới và thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của cơ quan, đơn vị. Quan tâm thực hiện các hoạt động tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án,... cho cán bộ phụ trách công tác pháp chế và xây dựng chính sách, pháp luật trong quá trình triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cấp có thẩm quyền để phối hợp giải quyết.

 Trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, cần quan tâm huy động các nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện hiệu quả, thiết thực các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác bình đẳng giới.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đảm bảo chất lượng và thời hạn của báo cáo theo yêu cầu.

 Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: