Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hải văn

Đăng ngày: 22-07-2023 | Lượt xem: 1971
Ngày 15/06/2023, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký ban hành Quyết định 1587/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hải văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Trung tâm Hải văn được điều chuyển trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Theo Quyết định, Trung tâm Hải văn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn có chức năng điều tra, khảo sát, dự báo, cảnh báo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ về hải văn; kiểm tra, giám sát nghiệp vụ, nghiệm thu sản phẩm, đánh giá hoạt động mạng lưới trạm hải văn quốc gia; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về hải văn.Trung tâm Hải văn là đơn vị sử dụng ngân sách, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về điều tra, khảo sát, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ về hải văn, thiên tai biển; hoạt động quan trắc khí tượng thủy văn đối với mạng lưới trạm hải văn quốc gia; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về hải văn, thiên tai và môi trường biển.

3. Điều tra, khảo sát hải văn theo chương trình kế hoạch và đột xuất; giám sát xói lở, bồi tụ bờ biển phục vụ dự báo và cảnh báo thiên tai; giám sát nước biển dâng do biến đổi khí hậu; thực hiện dự báo, cảnh báo hải văn theo phân công của Tổng cục trưởng.

4. Quản lý kỹ thuật, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn nghiệp vụ và đánh giá hoạt động mạng lưới trạm hải văn quốc gia; kiểm tra, đánh giá chất lượng tài liệu, số liệu quan trắc của mạng lưới trạm hải văn quốc gia và tài liệu điều tra khảo sát hải văn theo quy định.

5. Chủ trì, phối hợp xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ đánh giá về hải văn, thiên tai biển, năng lượng tái tạo biển theo phân công của Tổng cục trưởng.

6. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong xử lý và quản trị dữ liệu, quan trắc, điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ, tính toán về hải văn, môi trường biển, năng lượng tái tạo biển; nghiên cứu, ứng dụng các mô hình, công nghệ dự báo hải văn, dự báo và cảnh báo thiên tai.

7. Thực hiện nhiệm vụ đầu mối chuyên môn về hải văn giúp việc cho Tổng cục trưởng tham gia làm thành viên Ủy ban Hải dương học Liên chính phủ Việt Nam (IOCVN); thực hiện hợp tác quốc tế về quan trắc, điều tra, khảo sát, nghiên cứu, ứng dụng thuộc lĩnh vực hải văn, thiên tai biển, năng lượng tái tạo biển theo phân công của Tổng cục trưởng và quy định của pháp luật.

8. Biên tập, xuất bản bảng thủy triều hằng năm; cung cấp các bản tin dự báo về hải văn, các thông tin, tư liệu về hải văn theo phân công của Tổng cục trưởng và quy định của pháp luật.

9. Tham gia thẩm định các đề án, dự án chuyên môn, nhiệm vụ chuyên môn về hải văn, thiên tai và môi trường biển, năng lượng tái tạo biển; tham gia thẩm định các kịch bản cảnh báo sóng thần theo phân công của Tổng cục trưởng và quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về:

a) Xây dựng, lập và thẩm định các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ quan trắc, điều tra, khảo sát trong trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, hải văn và môi trường; năng lượng tái tạo, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, viễn thám và đo đạc bản đồ;

b) Khảo sát, thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo hành, bảo trì, hướng dẫn khai thác sử dụng các công trình, phương tiện đo đạc và xử lý dữ liệu khí tượng, thủy văn, hải văn và môi trường;

c) Phân vùng rủi ro thiên tai; đánh giá tác động môi trường;

d) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo, chuyển giao công nghệ, tập huấn, hướng dẫn sử dụng thông tin, dữ liệu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ về khí tượng, thủy văn, hải văn và môi trường;

đ) Cung cấp các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác về khí tượng, thủy văn, hải văn và môi trường theo quy định của pháp luật.  

11. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

12. Quản lý tổ chức, bộ máy, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Trung tâm theo quy định và phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

14. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 và thay thế Quyết định số 782/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hải văn trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: