Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 03-08-2023 | Lượt xem: 1424
Tổng cục Khí tượng Thủy văn đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV). Dự thảo gồm 4 chương 27 điều và nội dung theo 2 nhóm vấn đề chính.

Cụ thể, nội dung dự thảo Nghị định theo 2 nhóm vấn đề chính gồm: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nội dung các quy phạm đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính KTTV và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quá trình triển khai thi hành pháp luật KTTV.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, để bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 quy định chi tiết một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực KTTV, thực tiễn trong quá trình thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thì việc trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV là hết sức cần thiết.

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn đã được quy định tại các Nghị định: Số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV, đo đạc và bản đồ; số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV, đo đạc và bản đồ; số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; KTTV; đo đạc và bản đồ.

Hệ thống các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các Nghị định này đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường nói chung và lĩnh vực KTTV nói riêng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong quá trình xây dựng các Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã luôn chú trọng việc xây dựng nội dung xử phạt phải bảo đảm phù hợp với khung, mức phạt, hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với mỗi hành vi vi phạm theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Qua rà soát thực tiễn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực KTTV trong thời gian vừa qua cho thấy Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có nhiều điểm thay đổi, nhiều điểm mới thì việc tiếp tục áp dụng các chế tài xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2017/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP), trong khi các Nghị định xử phạt này chưa có các quy định điều chỉnh đối với hành vi mới của các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành sẽ không phù hợp, khi triển khai trong thực tiễn sẽ bất cập; một số hành vi tại các Nghị định xử phạt qua rà soát còn thiếu so với quy định pháp luật cần bổ sung để làm căn cứ xác định hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả và quy định về một số hành vi chưa phù hợp với thực tiễn, cần có sự điều chỉnh.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: