Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Đăng ngày: 20-12-2019 | Lượt xem: 1597
Căn cứ Văn bản số 6722/BTNMT - KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công: Trong thời gian Bộ chưa ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, việc phê duyệt các phương án sử dụng, xử lý tài sản công thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối với việc mua sắm, sửa chữa, đầu tư tài sản công đã được quy định tại Quy chế Quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy chế quản lý dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tiếp tục thực hiện theo phân cấp tại các Quy chế nêu trên.

 2. Về quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục:

- Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công được giao theo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện việc mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công theo quy định của pháp luật.

 - Căn cứ vào phương án sắp xếp lại, xử lý về tài sản công, định mức về sử dụng trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, định mức sử dụng xe ô tô, máy móc, thiết bị được quy định tại: Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và các văn bản của Tổng cục; đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại để quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật; xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng tài sản công chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích…). Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công; xử lý nghiêm các sai phạm.

- Tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công để từng bước cập nhật, quản lý thông tin của tất cả tài sản công của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu quản lý của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

- Tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng cho cán bộ làm công tác quản lý tài sản công tại đơn vị theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: