Chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 25-03-2020 | Lượt xem: 837
Chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước

a) Trong năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước để giảm chi thường xuyên. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 bố trí cho các đơn vị triệt để tiết kiệm, trong đó:

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí; tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào.

- Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi.

- Rà soát các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định để ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án cần thiết, hiệu quả, cắt giảm các chương trình, dự án có nội dung trùng lặp, kém hiệu quả.

b) Tăng cường thực hành TK, CLP thông qua việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các quy định của Luật thực hành TK, CLP để có kế hoạch bổ sung, sửa đổi, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; loại bỏ các nội dung quy định không phù hợp với yêu cầu thực hành TK, CLP; các quy định thiếu chặt chẽ, dễ gây sơ hở, lợi dụng, lãng phí tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên thiên nhiên. Các đơn vị được giao chủ trì cần phải có giải pháp cụ thể để thực hiện đúng tiến độ: (i) Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), (ii) Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (điều chỉnh) của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn năm 2016-2020 (Quyết định số 2234/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

c) Đẩy mạnh đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; tiếp tục ban hành đơn giá lĩnh vực sự nghiệp công để phục vụ công tác đặt hàng.

d) Đẩy mạnh việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cho giai đoạn mới.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

a) Triển khai có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (bao gồm các khoản kéo dài từ năm 2019 chuyển sang). Thực hành TK, CLP thông qua việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phê duyệt chủ trương đầu tư, lập kế hoạch, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong đấu thầu thông qua việc tăng cường đấu thầu qua mạng bằng các hình thức đấu thầu rộng rãi, công khai.

b) Thực hiện tiết kiệm từ khâu quyết định chủ trương đầu tư; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cắt giảm, tạm dừng các dự án, hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; không để phát sinh thêm và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

c) Thực hành TK, CLP thông qua việc quản lý sử dụng vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

d) Chống lãng phí từ khâu chuẩn bị đầu tư, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lập dự án, thẩm định phê duyệt dự án, thiết kế và giải pháp thi công để phấn đấu tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ được phê duyệt.

đ) Tạm ứng, thu hồi tạm ứng và thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

e) Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng có giá trị và ý nghĩa quan trọng của ngành.

3. Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công

a) Thực hiện việc mua sắm tập trung đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theo đúng quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP; Quyết định số 3962/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ; Công văn số 386/BTNMT-KHTC ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về mua sắm tài sản công năm 2019 theo phương thức tập trung tại Bộ.

b) Thực hiện việc mua sắm tài sản công theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Quyết định số 3954/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

c) Thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và Công văn số 1541/BTNMT-KHTC ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng định mức sử dụng xe ô tô; khẩn trương xây dựng phương án và lộ trình thực hiện khoán xe ô tô công đối với chức danh theo quy định.

d) Thực hiện nghiêm quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã ban hành tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP, Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý các cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; thực hiện việc kiểm tra, rà soát diện tích đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ do Tổng cục đang quản lý để bố trí sử dụng hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định, bảo đảm thực hành TK, CLP.

Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ được giao đúng mục đích, có hiệu quả và đảm bảo thực hành tiết kiệm trong phạm vi quản lý của mình.

e) Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định.

f) Thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 và các văn bản hướng dẫn kèm theo.

4. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

a) Nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo, nhất là dự báo xa; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Dự báo diễn biến dòng chảy, thủy văn, cảnh báo sớm chi tiết đối với các đợt mưa lũ lớn để chỉ đạo vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ đập, đê điều.

b) Trong quản lý, sử dụng điện năng: thực hiện tiết kiệm điện theo Thông tư liên tịch số 111/TTLT-BTC-BCT ngày 01/6/2009 của liên Bộ Tài chính- Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị tắt các thiết bị sử dụng điện khi không cần thiết, dán biển thông báo khuyến khích tiết kiệm nước tại các khu vực có sử dụng nước.

5. Trong thành lập các quỹ tài chính có nguồn từ ngân sách nhà nƣớc

Đảm bảo 100% quỹ tài chính nhà nước có nguồn từ ngân sách nhà nước được thành lập, hoạt động và sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

6. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

a) Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng thời phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành. Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế. Các đơn vị thực hiện tuyển dụng bằng 50% so với số biên chế của công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định.

b) Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

c) Xây dựng ban hành các chế độ, chính sách tiền lương gắn với lộ trình cải cách tiền lương, cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Thực hiện rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến các thủ tục tuyển dụng công chức, viên chức (thủ tục thi tuyển công chức, thủ tục xét tuyển dụng công chức, thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức), thủ tục thi nâng ngạch, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục KTTV.

Văn phòng Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: