Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Cà Mau

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Cà Mau

Ngày đăng: 30/09/2020

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Cà Mau

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Cà Mau

Ngày đăng: 30/09/2020

Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Cà Mau

Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Cà Mau

Ngày đăng: 30/09/2020

Kết quả thực hiện Cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính quý III năm 2020

Kết quả thực hiện Cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính quý III năm 2020

Ngày đăng: 28/08/2020

Công tác chỉ đạo, điều hành trong cải cách hành chính quý III năm 2020

Công tác chỉ đạo, điều hành trong cải cách hành chính quý III năm 2020

Ngày đăng: 28/08/2020

Cải cách thủ tục hành chính quý III năm 2020

Cải cách thủ tục hành chính quý III năm 2020

Ngày đăng: 28/08/2020

Cải cách tài chính công trong quý III năm 2020

Cải cách tài chính công trong quý III năm 2020

Ngày đăng: 28/08/2020

Đánh giá công tác tham mưu trong công tác Khí tượng Thủy văn

Đánh giá công tác tham mưu trong công tác KTTV, đề xuất giúp Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để bảo đảm an sinh xã hội, xử lý những vấn đề quan trọng, phát sinh, nhất là trong việc ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 và thực hiện “mục tiêu kép”

Ngày đăng: 30/06/2020

Công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020

Công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020

Kết quả xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020

Kết quả xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020

Kết quả thực hiện công tác cai cách thủ tục hành chính, bộ máy hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Kết quả thực hiện công tác cai cách thủ tục hành chính, bộ máy hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020

Kết quả thực hiện công tác Cải cách thể chế 6 tháng đầu năm 2020

Kết quả thực hiện công tác Cải cách thể chế 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020

Hiện đại hóa hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Hiện đại hóa hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 29/05/2020

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 3432/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020 và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục như sau:

Ngày đăng: 29/05/2020

Công tác Cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2020

Công tác Cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020

Hiện đại hóa hành chính trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Hiện đại hóa hành chính trong chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Thực hiện Công văn số 1805/BTNMT-TCCB ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức và xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020, đề xuất nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2030 như sau:

Ngày đăng: 28/04/2020