Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Ngày đăng: 26/11/2020

Nội dung công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh

Nội dung công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh

Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết luận về công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Kết luận về công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, các biên bản ghi nhận kết quả làm việc giữa Đoàn Kiểm tra với các đơn vị có liên quan và báo cáo giải trình của các đơn vị, tổ chức thuộc đối tượng kiểm tra. Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông báo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết luận về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Bắc Kạn

Kết luận về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Bắc Kạn

Ngày đăng: 26/11/2020

Nội dung công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Nội dung công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết quả công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, các biên bản ghi nhận kết quả làm việc giữa Đoàn Kiểm tra với các đơn vị có liên quan và báo cáo giải trình của các đơn vị, tổ chức thuộc đối tượng kiểm tra. Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông báo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Yên Bái như sau:

Ngày đăng: 26/11/2020

Nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

Nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Cà Mau

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Cà Mau

Ngày đăng: 30/09/2020

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Cà Mau

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Cà Mau

Ngày đăng: 30/09/2020

Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Cà Mau

Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Cà Mau

Ngày đăng: 30/09/2020

Kết quả thực hiện Cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính quý III năm 2020

Kết quả thực hiện Cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính quý III năm 2020

Ngày đăng: 28/08/2020

Công tác chỉ đạo, điều hành trong cải cách hành chính quý III năm 2020

Công tác chỉ đạo, điều hành trong cải cách hành chính quý III năm 2020

Ngày đăng: 28/08/2020

Cải cách thủ tục hành chính quý III năm 2020

Cải cách thủ tục hành chính quý III năm 2020

Ngày đăng: 28/08/2020

Cải cách tài chính công trong quý III năm 2020

Cải cách tài chính công trong quý III năm 2020

Ngày đăng: 28/08/2020

Đánh giá công tác tham mưu trong công tác Khí tượng Thủy văn

Đánh giá công tác tham mưu trong công tác KTTV, đề xuất giúp Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để bảo đảm an sinh xã hội, xử lý những vấn đề quan trọng, phát sinh, nhất là trong việc ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 và thực hiện “mục tiêu kép”

Ngày đăng: 30/06/2020