Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp danh mục thu phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp danh mục thu phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 15/06/2022

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

Ngày đăng: 10/05/2022

Mục đích, yêu cầu trong thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày 05/5/2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành Quyết định 169/QĐ-TCKTTV về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 2022, trong đó tập trung thực hiện mục đích, yêu cầu trong thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn với các nội dung cụ thể như sau.

Ngày đăng: 10/05/2022

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực khí tượng thủy văn được ban hành từ năm 2018

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực khí tượng thủy văn được ban hành từ năm 2018

Ngày đăng: 10/04/2022

Dự thảo Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Dự thảo Thông tư này nhằm điều chỉnh lại các nội dung trong Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT cho phù hợp với thực tế và đồng bộ các quy định pháp luật.

Ngày đăng: 08/04/2022

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022)

Đồng chí Lê Văn Lương tên thật là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28/3/1912 trong gia đình nho học, tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tiếp thu truyền thống yêu nước của quê hương, dân tộc, ngay từ khi còn trẻ tuổi, đồng chí Lê Văn Lương đã giác ngộ cách mạng và tham gia các hoạt động yêu nước.

Ngày đăng: 25/03/2022

Thông tư số 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng: 16/03/2022

Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính trong quý II năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính trong quý II năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 15/03/2022

Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 15/03/2022

Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Chương trình công tác tuyên giáo - dân vận năm 2022

Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Chương trình công tác tuyên giáo - dân vận năm 2022

Ngày đăng: 10/03/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Ngày đăng: 10/03/2022

Tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11/3/2022.

Ngày đăng: 09/03/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022

Ngày 6/3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 797/BTTTT-THH hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022.

Ngày đăng: 07/03/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Thông tư Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 04/03/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 24/02/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương

Ngày đăng: 17/02/2022

Các nội dung chính trong công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2022

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, ngành tài nguyên và môi trường đặt quyết tâm cao, thực hiện hiệu quả phương châm, hành động của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.

Ngày đăng: 15/02/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày 25 tháng 01 năm 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng: 25/01/2022