Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Ngày đăng: 10/03/2022

Tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11/3/2022.

Ngày đăng: 09/03/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022

Ngày 6/3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 797/BTTTT-THH hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022.

Ngày đăng: 07/03/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Thông tư Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 04/03/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 24/02/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương

Ngày đăng: 17/02/2022

Các nội dung chính trong công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2022

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, ngành tài nguyên và môi trường đặt quyết tâm cao, thực hiện hiệu quả phương châm, hành động của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.

Ngày đăng: 15/02/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày 25 tháng 01 năm 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng: 25/01/2022

Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường năm 2022

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện 2 Nghị quyết lớn của Chính phủ. Đó là Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Ngày đăng: 22/01/2022

Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 về công tác cải cách hành chính của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 về công tác cải cách hành chính của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 21/12/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng: 21/12/2021

Công tác cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Công tác cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 21/12/2021

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 21/12/2021

Kết quả đạt được về cải cách thể chế trong triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả đạt được về cải cách thể chế trong triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 21/12/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục đẩy mạnh công tác thi hành pháp luật KTTV

Công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn tại các tỉnh, thành phố đã được các địa phương quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Ngày đăng: 14/12/2021

Triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 13/12/2021

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 13/12/2021

Quyết định Ban hành Quy chế tạm thời đánh giá chất lượng công tác thông tin, dữ liệu của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Quyết định Ban hành Quy chế tạm thời đánh giá chất lượng công tác thông tin, dữ liệu của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 17/11/2021