Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo tình hình đánh giá tác động thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày: 15-06-2022 | Lượt xem: 957
Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo tình hình đánh giá tác động thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Công văn số 386/PC-HC ngày 31/5/2022 của Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc báo cáo tình hình đánh giá tác động thủ tục hành chính (TTHC) 06 tháng đầu năm 2022; Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tiến hành rà soát như sau:
Năm 2022, thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục KTTV được giao chủ trì xây dựng và trình Bộ ban hành 12 Thông tư, cụ thể:
- 04 Thông tư chuyển tiếp từ năm 2021: Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím; Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng trên cao; Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng.
- 08 Thông tư được giao mới năm 2022: Thông tư thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13/5/2016 của Bộ trưởng Bộ TNMT quy định nội dung quan trắc KTTV đối với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia; Thông tư thay thế Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TNMT quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn - bức xạ cực tím; Thông tư thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ TNMT quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo KTTV; Thông tư thay thế Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TNMT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm KTTV; Thông tư thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn; Thông tư thay thế Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm; Thông tư thay thế Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT ngày 10/11/2013 Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV; Thông tư thay thế Thông tư số 
45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành định
mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra khảo sát KTTV.

Các văn bản quy phạm pháp luật này không tác động đến các TTHC hiện hành thuộc lĩnh vực KTTV.

Văn phòng TCKTTV
 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: