Đánh giá tác động của chính sách Chính sách 1: bổ sung 2 loại công trình tuyến đường cao tốc có chiều dài từ 30km trở lên, cảng thủy nội địa tổng hợp loại I trở lênphải quan trắc khí tượng thủy văn

Đánh giá tác động của chính sách Chính sách 1: bổ sung 2 loại công trình tuyến đường cao tốc có chiều dài từ 30km trở lên, cảng thủy nội địa tổng hợp loại I trở lênphải quan trắc khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 18/11/2019

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện Công văn số 5544/BTNMT-TĐKTTT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 như sau:

Ngày đăng: 13/11/2019

Kết quả rà soát các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục giao các đơn vị thực hiện

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, Văn phòng Tổng cục đã tích cực đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 sau khi rà soát, cập nhật tiến độ cụ thể như sau:

Ngày đăng: 13/11/2019

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BTNMT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ Công văn số 1478/TTCP-PC ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Đề án với các nội dung cụ thể sau:

Ngày đăng: 11/11/2019

Công tác Triển khai thi hành pháp luật về khí tượng thuỷ văn năm 2019

Công tác Triển khai thi hành pháp luật về khí tượng thuỷ văn năm 2019

Ngày đăng: 07/11/2019

Công tác thông tin, dữ liệu KTTV năm 2019 Tổng cục KTTV

Công tác thông tin, dữ liệu KTTV năm 2019 Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 06/11/2019

Kế hoạch trọng tâm tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Kế hoạch trọng tâm tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Ngày đăng: 04/11/2019

Công tác Tham gia xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Công tác Tham gia xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 04/11/2019

Tăng cường thực hiện Quy chế làm việc trong dịp năm mới và đón xuân Canh Tý 2020

Tháng 12 năm 2019 Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng phó diễn biến khí tượng thủy văn và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng: 30/10/2019

Đối với cảng thủy nội địa tổng hợp loại I trở lên - Bổ sung 2 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn

Trong các phương thức vận tải, vận tải đường thủy nội địa ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giao thông vận chuyển hàng hóa, hành khách khi có sự tham gia của hàng vạn phương tiện, hàng triệu lượt hành khách mỗi năm. Vận tải đường thủy nội địa đang tăng trưởng ổn định, đặc biệt là sự phát triển “nóng” của tuyến vận tải ven biển với tỷ lệ tăng trưởng cao, trên 250%.

Ngày đăng: 24/10/2019

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về Khí tượng Thủy văn tại tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp theo Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2019 tại tỉnh Tuyên Quang và căn cứ Báo cáo số 89/BC-STNMT ngày 19/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo tình hình thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 31/10/2019, Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Tuyên Quang về tình hình thi hành pháp luật về KTTV tại địa phương.

Ngày đăng: 24/10/2019

Tuyến đường cao tốc có chiều dài từ 30km trở lên -Bổ sung 2 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn

Tuyến đường cao tốc có chiều dài từ 30km trở lên -Bổ sung 2 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 18/10/2019

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về Khí tượng Thủy văn tại tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp theo Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2019 tại tỉnh Quảng Ngãi và căn cứ Công văn số 2778/UBND-NNTN ngày 05/6/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc tình hình thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 16/10/2019, Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thi hành pháp luật về KTTV tại địa phương.

Ngày đăng: 17/10/2019

Cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

Thực hiện quy định của Luật khí tượng thủy văn, ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn (sau đây gọi tắt là Nghị định số 38/2016/NĐ-CP). Căn cứ quy định của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP, thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân đã triển khai thi hành các nội dung liên quan.

Ngày đăng: 17/10/2019

Phát động phong trào thi đua “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”

Thực hiện Công văn số 5436/BTNMT-TĐKTTT ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” và Kế hoạch số 13/KH-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” với các nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng: 15/10/2019

Hướng dẫn công tác kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2019

Thực hiện Công văn số 5543/BTNMT-VP ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

Ngày đăng: 15/10/2019

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH-Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH-Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 15/10/2019

Hưởng ứng, tham gia Giải báo chí phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019

Hưởng ứng, tham gia Giải báo chí phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019

Ngày đăng: 09/10/2019