Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Đảng ủy Tổng cục và lãnh đạo Tổng cục KTTV

Thực hiện Công văn số 6629/BTNMT-TĐKT ngày 04/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư khóa X về “ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) triển khai như sau:

Ngày đăng: 11/12/2019

Công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật Khí tượng Thủy văn 6 tháng đầu năm 2019

Công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật Khí tượng Thủy văn 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 10/12/2019

Công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV năm 2019 Tổng cục KTTV

Công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV năm 2019 Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 05/12/2019

Tăng cường thực hiện Quy chế làm việc trong dịp năm mới và đón xuân Canh Tý 2020

Tháng 12 năm 2019 Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng phó diễn biến khí tượng thủy văn và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng: 02/12/2019

Giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 29/11/2019

Giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 10653/VPCP-NN ngày 20/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 38/2016/NĐ-CP), sau khi nghiên cứu kỹ ý kiến của các Thành viên Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin được tiếp thu, giải trình

Ngày đăng: 27/11/2019

Đánh giá Chính sách 2: Đánh giá TTHC về điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn của tổ chức

Xác định vấn đề bất cập: Theo Điều 54 của Luật KTTV thì hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và đã được bổ sung vào Phụ lục 4 Danh mục, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

Ngày đăng: 26/11/2019

Một số quy định về điều kiện kinh doanh đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không còn phù hợp

Dự báo, cảnh báo KTTV là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện xuất phát từ tính chất, mức độ ảnh hưởng đến xã hội, cộng đồng. Do vậy, phải cần thiết quy định các điều kiện mang tính chặt chẽ tối thiểu để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động này.

Ngày đăng: 22/11/2019

DIỄN BIẾN HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 10 ĐẾN NỬA ĐẦU THÁNG 11/2019

DIỄN BIẾN HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 10 ĐẾN NỬA ĐẦU THÁNG 11/2019

Ngày đăng: 21/11/2019

Diễn biến bão số 6 và công tác dự báo phục vụ

Tối ngày 05 tháng 11, cơn bão số 6 năm 2019 (tên quốc tế là Nakri) được hình thành từ áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông. Ngày 06-07 tháng 11, bão số 6 hầu như ít di chuyển sau đó di chuyển chậm về phía Đông, gió mạnh nhất của bão tăng dần lên cấp 10-11, giật cấp 13-14. Sáng sớm ngày 08 tháng 11, bão số 6 đổi hướng, dịch chuyển chậm về phía Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/giờ, chiều cùng ngày bão mạnh lên cấp 12, giật cấp 15. Ngày 09 tháng 11, bão số 6 di chuyển nhanh hơn theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và bắt đầu suy yếu. Sáng ngày 10 tháng 11, bão số 6 giảm xuống cấp 10,

Ngày đăng: 19/11/2019

Đánh giá tác động của chính sách Chính sách 1: bổ sung 2 loại công trình tuyến đường cao tốc có chiều dài từ 30km trở lên, cảng thủy nội địa tổng hợp loại I trở lênphải quan trắc khí tượng thủy văn

Đánh giá tác động của chính sách Chính sách 1: bổ sung 2 loại công trình tuyến đường cao tốc có chiều dài từ 30km trở lên, cảng thủy nội địa tổng hợp loại I trở lênphải quan trắc khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 18/11/2019

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện Công văn số 5544/BTNMT-TĐKTTT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 như sau:

Ngày đăng: 13/11/2019

Kết quả rà soát các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục giao các đơn vị thực hiện

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, Văn phòng Tổng cục đã tích cực đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 sau khi rà soát, cập nhật tiến độ cụ thể như sau:

Ngày đăng: 13/11/2019

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BTNMT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ Công văn số 1478/TTCP-PC ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Đề án với các nội dung cụ thể sau:

Ngày đăng: 11/11/2019

Công tác Triển khai thi hành pháp luật về khí tượng thuỷ văn năm 2019

Công tác Triển khai thi hành pháp luật về khí tượng thuỷ văn năm 2019

Ngày đăng: 07/11/2019

Công tác thông tin, dữ liệu KTTV năm 2019 Tổng cục KTTV

Công tác thông tin, dữ liệu KTTV năm 2019 Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 06/11/2019

Kế hoạch trọng tâm tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Kế hoạch trọng tâm tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Ngày đăng: 04/11/2019

Công tác Tham gia xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Công tác Tham gia xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 04/11/2019